ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

اعلام ورشکستگی

بر طبق ماده ٤١٥ ق.ت. ورشکستگی تاجر با حکم محکمه بدایت، براساس اظهارات شخص تاجر، به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران و برحسب تقاضای مدعی العموم اعلام می‌گردد. در زیر به شرح هر یک می‌پردازیم.

 

بر حسب اظهار خود تاجر

  • تاجران بدهکار موظفند تا دادخواست توقف خود را ظرف مدت سه روز از تاریخ وقفه در پرداخت دیون، به همراه صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی مربوط به دفتر دادگاه حقوقی محل سکونت خود را ارائه دهند.
  • صورتحسابی که تنظیم می‌شود باید دارای تاریخ بوده و توسط تاجر امضا گردد. همچنین باید تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر کامل شرح داده شود و صورت قروض، مطالبات صورت نفع و ضر و صورت مخارج شخصی هم در صورتحساب بیان شده باشد.
  • چنانچه تاجری به محض حصول توقف از پرداخت دیون نقدی خود در ظرف ٣ روز با در نظر گرفتن ماده ٤١٣ ق.ت. اعلام توقف نکند، دادگاه می‌تواند بر اساس بند ٢ از ماده ٥٤٢ و ٥٤٣ ق.ت. حکم چنین تاجری را ورشکسته به تقصیر صادر کند.

بر طبق تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران

براساس بند ب از ماده ٤١٥ ق.ت، هر یک از طلبکاران می‌توانند در صورت وقفه در پرداخت مطالبات مزبور از طرف تاجر یا شرکت، دادخواست ورشکستگی را بر علیه هر یک از آنها تهیه و به دادگاه تحویل دهند. این امر به منظور حفظ حقوق طلبکاران در نظر گرفته شده است، زیرا برخی از تجار بر اثر سهل انگاری و یا تعمدا حاضر به بیان وضع اسف بار خود به دادگاه نیستند و لذا ممکن است باقیمانده اموال را نیز به طرق مختلف به دیگران انتقال دهند. اقدام قانونی طلبکار برای جلوگیری از سو استفاده و حیف و میل شدن مابقی اموال تاجر ضرورت دارد.

بر طبق تقاضای دادستان

دادستان به عنوان نمایندگی جامعه می‌تواند حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی متوقف را از دادگاه مربوطه تقاضا و صادر نماید، به این علت که ورشکستگی با اقتصاد کشور در ارتباط است. طلبکاران می‌توانند در مواردی که تاجر یا شرکت تجارتی مرتکب جرائمی راجع به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شده باشد، مراتب را به محاکم قضایی اعلام کنند چرا که ممکن است ورشکستگی موجب تزلزل اعتبار مالی سایرین شود.


خدمات مرتبط: ورشکستگی ، اعلام ورشکستگی