ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

کد اقتصادی

اطلاعات این بخش

جوامع با روش های مختلفی چرخه اقتصاد خود را می چرخانند که در این رابطه دولت ها نیز با پیگیری سیاست هایی چون حمایت از فعالیت کنندگان و نظارت بر اعمال اقتصادی (تجاری) که مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه می باشد،سعی در ارتقا اقتصاد کشور تلاش می کنند.در این اثنا، واحدهای اقتصادی نیز با کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت مالیات به دولت،از رقابتها و تلاشهای ناسالم جلوگیری می نمایند همچنین شرکت ها برای عملکرد مطلوب در جامعه نیازمند ثبت،دریافت کارت بازرگانی و اخذ شماره (کد) اقتصادی می باشند که این امر در واحدهای ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از مقررات مربوطه صورت می گیرد.این سازمانها نسبت به نگارش و ارائه راهنمای دریافت شماره اقتصادی برای کسانی که نیازمند دانستن اطلاعات مربوط می باشند، خدمات مهمی را ارائه می دهند.

خدمات مرتبط: کد اقتصادی