ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

  اشخاص موظف به اخذ کد اقتصادی

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به فعالیتهای تولیدی، واردات، صادرات، توزیع هر نوع کالا، مونتاژ و یا سایر فعالیتهای خدماتی مشغول می‌باشند و دارای پروانه کسب از مراجع ذیربط هستند یا مکان مشخصی برای انجام فعالیتهای اقتصادی دارند، ملزم به اخذ کد اقتصادی می‌باشند.

اخذ کد اقتصادی

   مجوز فعالیت چیست؟

مجوزکسب یا مجوز فعالیت نوعی سند می‌باشد که براساس آن فعالیتهای اقتصادی و تجاری افراد از سوی مراجع ذیصلاح مورد تایید قرار می‌گیرد. از جمله مجوزهای کسب میتوان به پروانه‌ی داروخانهها که از سوی وزارت بهداشت و درمان به آنها تعلق می‌گیرد، پروانه کسب برای عرضه کنندگان مواد غذایی که توسط وزارت بازرگانی به فعالین این عرصه اهدا می‌شود، اشاره نمود. گواهی فعالیت صنعتی که از سوی وزارت صنایع یا پروانه کسب و کار صادره از سوی اتحادیههای صنفی از دیگر نمونههای مجوز فعالیت می‌باشند.

  مکان فعالیتهای تجاری

محلی که از سوی شهرداریها و یا سایر ارگانهای دولتی به عنوان مکان فعالیت اقتصادی شناخته می‌شود و یا مشاغلی مربوط به آن دارای جواز کسب یا بدون کسب مجوز ( همچون دفتر پیمانکاری یا واسطههای شغلی) به فعالیت تجاری و اقتصادی مشغول می‌باشند.

  رسید بانکی

متقاضیان اخذ کد اقتصادی براساس موظف به پرداخت هزینههای تعیین شده از سوی مراکز ذیربط هستند که پس از پرداخت هزینهها به حساب 523 خزانه نزد شعب بانک ملی، باید فیش آن را به همراه سایر مدارک ملازم به اداره ذیربط تحویل می‌دهند.

 پرینتهای مربوط به اخذ کد اقتصادی

قبل از صدور کارت مربوط به کد اقتصادی، یک برگه پرینت صادر می‌شود که حاوی تمامی اطلاعات مربوط به متقاضی اعم از اطلاعات هویتی و میزان مالیات شخص می‌باشد. این برگه از طریق اداره پست به متقاضی تحویل داده می‌شود که بعنوان رسید محسوب می‌شود و در پرونده وی ثبت و ضبط می‌گردد.

کارت اقتصادی اشخاص حقیقی

کارت اقتصادی که پس از طی مراحل ثبت کد اقتصادی صورت می‌گیرد حاوی یک عکس 2*3 متقاضی، نام و نام خانوادگی وی، کد اقتصادی، آدرس محل فعالیت تجاری به همراه شماره حوزه مالیاتی متقاضی می‌باشد.

کارت اقتصادی اشخاص حقوقی

تمامی اطلاعاتی که در کارتهای اشخاص حقیقی ثبت می‌شوند، در این نوع کارتها نیز درج می‌گردند با این تفاوت که این نوع کارتها فاقد عکس هستند زیرا مربوط به شخصیت حقوقی است که در برخی از موارد نیز به صورت لیزری صادر می‌شود.

مدارک لازم برای اخذ کد اقتصادی توسط اشخاص حقیقی

       تکمیل فرم اطلاعات هویتی

      اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی

        پرداخت هزینههای اداری و ارائه رسید آن به اداره مالیات

        ارائه مجوز فعالیت یا سند مکان فعالیت اقتصادی

3 قطعه عکس 2*3 پشت نویسی شده

     کپی کارت اقتصادی یا برگه پرینت

 

        مدارک لازم برای اخذ کد اقتصادی توسط اشخاص حقوقی

         تکمیل فرم اطلاعات هویتی

         آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی کشور

        پرداخت هزینههای اداری و تحویل رسید بانکی

        کپی کارت اقتصادی یا برگه پرینت

         در کارت اقتصادی اشخاص حقوقی نیازی به عکس نمی باشد.

        اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی

 

  درخواست کد اقتصادی

پس از ارائه درخواست متقاضی کد اقتصادی، کارمند اداره مالیات با بررسی شرایط مندرج در اطلاعیه منتشر شده در روزنامههای کثیرالانتشار، دستورالعمل اجرایی ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و موارد مصرف آن را مشخص می‌نماید، که در صورت فراهم بودن شرایط لازم، از فرم اطلاعات هویتی متقاضی یک کپی تهیه می‌نماید و پس از تکمیل قسمتهای مربوط به اداره و الصاق عکس متقاضی، سایر مدارک را نیز تحویل و پس از بررسی کد اقتصادی آن صادر می‌شود. لازم به ذکر است که کد اقتصادی به پروندهای ناقص ارائه نمی شود و مدارک و رسید بانکی نیز مسترد نخواهد شد. نحوه عملکرد دستگاه مالیاتی در ارائه کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی و حقیقی به یک صورت می‌باشد تنها تفاوت آن در فرمهای مربوط به اشخاص حقوقی در صورت تغییرات باید از طرف ممتقاضی مجدداً تکمیل شود.

نحوه عملکرد حوزههای مالیاتی

پرسنل ارگانهای مالیاتی موظفند تا مندرجات مربوط به قسمت مورد در فرم اطلاعات هویتی به را با اسناد و مدارک ویژه اصل شناسنامه و کارت ملی مطابقت نمایند که در صورت عدم ایراد و انطباق کامل با مشخصات هویتی فرد متقاضی، قسمتهای اطلاعاتی تکمیل و مهر و امضا می‌شود. پس از تایید به سر ممیزی تحویل داده می‌گردد که وی نیز با کنترل و حصول اطمنیان از صحت مندرجات و اطلاعات متقاضی، آن را مهر و امضا می‌نماید. سرانجام فرم اطلاعات هویتی در دفتر اندیکاتور حوزه ثبت می‌شود و آخرین قسمت آن جدا و به متقاضی ارائه میگردد.

چنانچه محل استقرار فعالیت تجاری بصورت استیجارهای باشد، اجاره نامه نیز باید بطور جداگانه ای از سوی سر ممیزی تحت این عنوان که «محل مندرج در اجاره نامه یک محل تجاری و محل فعالیت متقاضی می‌باشد و با آدرس و نشانی متقاضی در پرونده مربوط مطابق می‌باشد» تکمیل شود. اداره مالیاتی باید پس از جمع آوری اسناد و مدارک متقاضیان، آنها را به دو دسته مدارک دارای کد اقتصادی و مدارک فاقد کد اقتصادی دسته بندی نماید که طبقه بندی مدارک بر اساس حوزههای مالیاتی صورت می‌گیرد. سرانجام پس از فهرست برداری، مدارک را برای نظارت و پیگیری به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ارائه می‌دهد.

 مسئولیتهای ادارات کل دارای

  تکثیر فرمهای هویتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی

 تکثیر آخرین دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون برای وصل برخی از درآمدهای دولتی و موارد مصرف آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

خدمات مرتبط: مجوز چیست ، اخذ کد اقتصادی ، کارت اقتصادی ، کد اقتصادی ، اخذ کارت اقتصادی