ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85

بر اساس ماده 85 قانون وصل برخی از درآمدهای دولت و موارد مصرف آن مشخص و به اطلاع اشخاص ذیربط میرسد:

اشخاص موطف به اخذ کد اقتصادی

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به فعالیتهای تولیدی، واردات، صادرات، توزیع هر نوع کالا، مونتاژ و یا سایر فعالیتهای خدماتی مشغول می‌باشند و دارای پروانه کسب از مراجع ذیربط هستند یا مکان مشخصی برای انجام فعالیتهای اقتصادی دارند، ملزم به اخذ کد اقتصادی می‌باشند. همچنین کلیه اشخاصی که بر اساس بندهای 1،2 و 4 قانون‌های مالیاتی مصوب اسفند 1366، به فعالیت‌های تجاری مشغول میباشند ملزم به دریافت کد اقتصادی میباشند.

 ادارت و شعبه‌های اشخاص مذکور در بند‌های (الف ـ 3) و (الف ـ 1) طبق این دستور العمل موظف به استفاده از کدهای اقتصادی تخصیصی وزارتخانه، نهادها، موسسات و ... میباشند.

منظور از پروانه کسب، تمامی پروانه‌های کسب و کار که از سوی اتحادیه‌های امور صنفی، وزارتخانه‌ها، اتاق صنایع و معادن بازرگانی و یا سایر مراجع ذیصلاح صادر میشود، میباشد.

اشخاص غیرموظف به اخذ کد اقتصادی

تکایا؛ حسینه‌ها و مساجد

اشخاص حقیقی که به فعالیت‌های هنری همچون طراحی، خطاطی، نقاشی، فیلمسازی، نویسندگی، گرافیک، ترجمه کتاب و ویراستاری مشغول هستند.

اشخاص حقیقی که در ردیف اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به شمار میروند و فعالیتهای تحقیقی و یا مشاوره فنی را انجام میدهند.

اتحادیه‌های امور صنفی بر طبق مواد 4 و 24 قانون نظام صنفی

اشخاص حقیقی که به فعالیت‌های پیمانکاری مشغول هستند  و فاقد شرایط بند (الف ـ2) میباشند، ملزم به گرفتن کد اقتصادی نیستند مشروط بر اینکه ارزش پیمان یا مبالغ دریافتی کل پیمانهای آنها در یکسال کمتر از 5 میلیون تومان باشد.

وظایف و مسئولیت‌های اشخاص ذیربط

اشخاص موظف به دریافت کد اقتصاد مکلفند تا تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی کشور، تصویر پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط، تصویر سند یا اجارهنامه و رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ  5 هزارتومان به حساب جاری حوزه مالیاتی ذیربط را ارائه نمایند.

در هر سال باید پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی که از سوی مراجع ذیربط صادر شده است، تمدید و تجدید گردد، در غیر این صورت باید اعتبار پروانه کسب و کار از سوی مراجع صادر کننده ذیربط در سال جاری تایید شود. اگر اشخاص حقیقی نیز فاقد پروانه کسب و کار هستند اما مکان کسب مشخصی دارند، باید فعالیت تجاری آنان توسط ممیز حوزه مالیاتی تایید شود.

تمامی اشخاص حقوقی طبق  بند (الف ـ 1) و اشخاص حقیقی طبق موضوع بند (الف ـ 2) این قانون موظفند تا برای فعالیت‌های تجاری خود بر اساس صورتحساب فروش کالا که در دی ماه سال 1371 در جراید کثیرالانتشار منتشر شده، استفاده کنند و در آنها، کد اقتصادی فروشنده چاپ و کد اقتصادی خریدار را درج نمایند.

آن دسته از مودیان که مجوز موضوع تبصره 3 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 را از وزارت امور اقتصادی و دارای دریافت کردهاند، میتوانند فرم فاکتور فروش خود را که حاوی شماره مسلسل میباشد را با ماشین‌های چاپگر تهیه و به کار ببرند. در غیر این صورت مودیان مکلفند تا صورتحساب فروش چاپی خود را براساس اطلاعیه‌های مربوطه تهیه نمایند.

اگر مودی به فعالیت‌ها خرده فروشی مشغول است به گونه ای که صدور فاکتور غیرممکن باشد، در چنین مواردی صدور فاکتور با درج شماره اقتصادی الزامی نیست اما در رابطه با صدور قبض صندوق، درج کد اقتصادی فروشگاه الزامی میباشد.

در رابطه با مشاغل معاملاتی و پیمانکاری، اشخاص حقیقی بند (الف ـ2) و اشخاص حقوقی موضوع بند‌های (الف -1) و (الف -3) مکلفند تا کد اقتصادی خود و طرف معامله را در قراردادها و اسناد درج نمایند. این امر در مورد بند (ب ـ5) این دستورالعمل صدق نمیکند.

اگر در یک فعالیت اقتصادی که از طریق مزاید مبلغی بیشتر از 2 میلیون تومان کسب شود، اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی هستند.

فروشندگان موظفند تا اصل فرم کد اقتصادی طرف مورد معامله را مشاهده کنند و به منظور اطمنیان از صحت اطلاعات درج شده، با اسناد و مدارک وی مطابقت دهند.

کلیه مودیان دریافت کد اقتصادی موظفند تا در صورت انحلال فعالیت اقتصادی و یا تغییر محل فعالیت و کسب و کار، حداکثر ظرف مدت یک ماه به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه نمایند.

تکالیف اشخاص ثالث

اداره کمرگ مسئولیت اخذ کد اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی را در هنگام ارائه خدمات بر عهده دارد. در رابطه با تنظیم اظهارنامه‌های گمرکی درج کد اقتصادی کارکنان گمرک و بازرگانان بر اسناد اداری آنان الزامی میباشد.

بانک‌ها باید کد اقتصادی طرف معامله را در هر نوع قرارداد خرید کالا و یا خدماتی از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت نمایند.

اشخاص حقیقی و حقوقی در بند (ج ـ3) موظفند تا شرح مختصری از اطلاعات مربوط به معاملات فعلی خود اعم از معاملات فروش و معاملات خرید را تهیه و تنظیم نمایند و در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستان‌ها به اداره امور اقتصادی و دارایی ارائه دهند.

 اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور در بند (ج ـ 3) موظفند تا در موارد مذکور در بند (ج ـ9) و مفاد بند (د ـ 3) این آیین نامه، فهرستی از مصرف کنندگان نهایی تهیه نمایند.

چنانچه اطلاعاتی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس بند (ج ـ 3) تهیه میشود خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات بر روی نوارهای مغناطیسی و یا CD تهیه و تنظیم شود، مودیان ملزم به رعایت دستورالعمل صادره از سوی اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در این حیطه میباشند.

اشخاص مربوطه در صورت کامل بودن و یا قرار داشتن اطلاعات در ابزارهای مغناطیسی میتوانند از طریق اداره پست خلاصه معاملات خود را به مراکز مربوطه ارسال کنند.

مدیران کل امور مالی موظفند تا اطلاعات مربوط به خرید و قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را همراه با بیان میزان مبالغ پیش پرداخت، مبالغ علی الحساب، پرداختهای قطعی، پرداخت از محل وجه الضمان و مبالغ ناخالص پرداختی را بصورت خوانا بر روی فرمهایی که توسط این اداره تهیه شده، حداکثر ظرف مدت یک ماه در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستان‌ها به اداره کل امور اقتصادی و دارای ارائه دهند.

پیمانکاران مذکور در بند (ب ـ 5) الزامی به ارائه کد اقتصادی ندارند مشروط به این که تصویری از پیمان، کسر و ایصال مالیات مکسوره طبق ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 توسط کافرما ارائه و تسلیم شده باشد.

تمامی مودیان موظفند تا هنگام چاپ فاکتور بر روی صورتحساب فروش کالا و خدمات، کد اقتصادی و آدرس دقیق محل فعالیت را درج نمایند. این امر بر اساس بخشنامه شماره 12/6/74-8110/134 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشد.

تخلفات کد اقتصادی

اگر اشخاص از کد اقتصادی سایرین استفاده نمایند، بر خلاف مقررات و ضوابط میباشد زیرا مالیات باید توسط صاحب کد اقتصادی پرداخت شود و استفاده از کد دیگر موجب سردرگمی اداره مالیات میگردد.

هرگونه سوءاستفاده، جعل، تبانی و تقلب در ارتباط با کد اقتصادی برخلاف ضوابط و مقررات مالیاتی میباشد و با متخلفین بر طبق قانون برخورد میشود.

دریافت وجه اضافه بر ارزش کالا به منظور درج کد اقتصادی فروشنده و یا عدم درج کد اقتصادی خریدار، بر خلاف آیین نامه مالیاتی میباشد که با متخلفان برخورد میشود.

خدمات مرتبط: کد اقتصادی ، اخذ کد اقتصادی ، تخلفات کد اقتصادی ، جرائم تخلفات کد اقتصادی