ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

درخواست کد اقتصادی شخص حقوقی

کد اقتصادی

مدارم لازم جهت اخذ کد اقتصادی شخص حقوقی:

-تهیه درخواست کتبی شرکت

-تهیه اگهی روزنامه رسمی جهت تاسیس شرکت

-پرداخت وجه به مبلغ ده هزار ریال به حساب ۵۲۳ خزانه نزدیک ترین شعبه بانک ملی ایران برای صدور شماره اقتصادی.

-تهیه کپی از تمامی صفحات شناسنامه

- تهیه و تکمیل فرم اطلاعات هویتی شخص حقوقی

-تهیه کپی کارت اقتصادی به همراه فیش کامپیوتر

تمامی مدارک فوق باید توسط شخص حقوقی تهیه شده و توسط مدیرعامل و یا وکیل قانونی وی تنظیم و ممهور به  مهر شرکت گشته و به حوزه مالیاتی مربوطه ارائه گردد.

پس از کنترل مدارک توسط ممیز مالیاتی، ان را در دفاتر حوزه ثبت کرده و رسید صادر شده را به مودی تجویل می نماید. در این هنگام تمامی مدارک باید با اداره نظارت و پیگیری تحویل داده شود.

پس از ارائه مدارک اداره مذکور بررسی های لازم بر روی ان ها را انحام داده و به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی–اداره شماره  اقتصادی تسلیم می نماید.

اداره اقدامات لازم در رابطه با صدور کارت شماره اقتصادی را پس از انجام بررسی های لازم انجام داده و به مودی تحویل می نماید.

در صورت تغییرات در اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی، فرم مربوطه را تکمیل و به همراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادر کننده کارت، ارائه شود.


خدمات مرتبط: کد اقتصادی ، اخذ کد اقتصادی ، مدارک اخذ کد