ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

انفورماتیک

آییننامه کسب صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی

مصوب شورای عالی انفورماتیک کشور

مقدمه

به منظور ارتقاء پویایی شرکتهای انفورماتیکی، توسعه فناوری‌های انفورماتیکی و ایجاد امکان توزیع کار و قراردادها، شورای عالی انفورماتیک صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی را براساس آیین‌نامه زیر، رتبهبندی میکند:

ماده 1: شرایط کلی

این ماده شرایط کلی شرکتهایی که به عنوان شرکتهای انفورماتیکی احراز صلاحیت و رتبه‌بندی می‌گردند را مشخص مینماید. این شرایط عبارتند از:

شرکتهایی که اساسنامه آنها با فعالیت‌های انفورماتیکی در ارتباط مستقیم باشد.

شرکتهایی که دارای مدیرعامل تمام وقت با مدرک تحصیلی در رشته‌های انفورماتیک و با میزان سطح تحصیلی کارشناسی باشند و یا در رشتههای غیرمرتبط، دو نفر کارشناس تمام وقت باشند.

تبصره: در صورتی که مدیر عامل که حائز این شرط نباشد، باید براساس تشخیص و تصمیم دبیرخانه شورا عمل شود.

تکمیل و ارائه فرم خوداظهاری فهرست تفصیلی ضرورت دارد.

ارائه اظهارنامه مالیاتی سال قبل و برگ قطعی سال قبل از آن را که تمام صفحات آن ممهور به مهر حوزه مالیاتی ذیربط سازمان امور مالیاتی رسیده باشد.

دبیرخانه شوراساز به منظور اجرا و عملیاتی ساختن، این آیین‌نامه را به گونه‌ای تنظیم میکند که دریافت و تایید مدارک به طور غیرمتمرکز در سراسر کشور و احراز صلاحیت و رتبهبندی در سریع‎ترین زمان ممکن، به صورت الکترونیک و متمرکز در دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک قابل انجام باشد.

ماده 2: روش اجرا

ملاک‌های ارزیابی

درآمد، نیروی انسانی و رضایت مشتریان سه عامل اصلی برای ارزیابی شرکتها به شمار میروند.

تبصره 1: دبیرخانه شورا شیوه تبدیل رضایت مشتریان برای تبدیل به ملاک‌های کمی را با یک پروژه‌ انجام میدهد.

تبصره 2: دو عامل نیروی انسانی و درآمد، تا تعیین ملاک‌های کمی ارزیابی رضایت مشتری، مبنای محاسبه قرار میگیرند.

عامل نیروی انسانی 80 درصد از سهم و عامل درآمد 20 درصد از امتیاز کل شرکت را به خود اختصاص میدهد.

نحوه محاسبه عامل درآمد

در اظهارنامه‌های مالیاتی یا برگه قطعی مالیاتی شرکتها، میزان درآمد مشمول مالیات اظهار شده ملاک محاسبه عامل درآمد است.

ملاک ارزیابی میانگین دو سال آخر فعالیت میباشد.

اظهارنامه مالیاتی یا برگ قطعی سال فعالیت برای شرکتهای با فعالیت کمتر از دو سال، ملاک ارزیابی قرار میگیرد.

درآمد حاصل از صادرات براساس مواد قانونی بند الف و ب ماده 141 و بند ب ماده 113 برنامه توسعه مندرج در جدول شماره الف-2 اظهارنامههای مشمول مالیات آمده است.

محاسبه نیروی انسانی

در جدول 14 میزان حقوق و دستمزد اظهار شده مربوط به حقوق و دستمزد پرداختی اظهارنامه مالیاتی ملاک سنجش عامل نیروی انسانی شرکت‌ها قرار میگیرد.

شرکت‌هایی که به هر دلیل نتوانند اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه دهند، مجموع حقوق و دستمزد مشمول و غیرمشمول مندرج در لیست بیمه آنها در طی یک سال، ملاک و معیار ارزیابی قرار میگیرد.

 تبصره: سه لیست ماهانه بیمه تامین اجتماعی ممهور شده به مهر سازمان تامین اجتماعی برای شرکتهای با سابقه کار کمتر از یک سال، مبنای محاسبه میباشد.

محاسبه امتیاز کل

محاسبه امتیاز هر شرکت به واسطه فرمول زیر به دست میآید:

(اعداد بر حسب میلیون ریال می‌باشد)

  براساس بند 2 و 3   ماده 2             حقوق پرداختی * 6/1 + درآمد مشمول مالیات * 4/0 = y

ماده 3: انتقال امتیاز

شرکت‌ها می‌توانند با ارسال نامه‌ای درآمد مشمول مالیات و حقوق پرسنل شرکت تابعه را به میزان درآمد و حقوق‌های پرداختی خود اضافه کنند. این امر مشروط به در اختیار داشتن بیش از دو سوم مالکیت شرکت دیگری میباشد.

شرکت‌هایی که امتیاز خود را به شرکت دیگری منتقل میکنند، نمیتوانند رتبه‌بندی مستقل دریافت نماید و امتیاز آنها به امتیاز شرکت‌های مادر منتقل می‌گردد. همچنین این شرکت‌ها نمی‌توانند در هیچ مناقصه‌ای به صورت مستقل شرکت و یا قرارداد دولتی منعقد کنند.

سایر شرکتها نیز میتوانند امتیاز خود را به شرکت دیگری منتقل نمایند، مشروط بر این که صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت با موافقت اکثریت سهامداران با انتقال، ضمیمه درخواست گردیده باشد.

ماده 4: محاسبه امتیاز شرکتها

شرکت‌ها همزمان فرم خوداظهاری مربوط به فهرست تفصیلی فعالیت شرکت به همراه سایر مدارک مربوط به محاسبه امتیاز را ارائه می‌نمایند. نحوه محاسبه امتیاز هر رشته فعالیت شرکت، براساس ضرب امتیاز کل شرکت در سهم فعالیت اظهار شده در فرم خوداظهاری انجام می‌شود. شرکت‌ها میتوانند در هر دوره یکساله نسبت به سال قبل خود، در ارائه فرم خوداظهاری لیست پیوست امتیازات خود را به سایر رشتههای منتقل کنند.

جدول محاسبه امتیاز شرکتها

ماده 5: امتیاز شرکتها

در هر رشته گروه‌بندی امتیازات شرکتها بر طبق جدول زیر تبدیل به رتبه میگردد. در برگ‌های احراز صلاحیت و رتبهبندی فقط شرکتها در هر رشته اعلام و از ارائه امتیاز و یا رتبه کلی به شرکتهای دیگر خودداری می‎شود.

 امتیاز شرکتها

ماده 6: ضوابط شرکتهای تازه تاسیس

به شرکتهایی که هنوز یک سال مالی از زمان تاسیس و یا فعالیت آنها نگذشته و یا قادر به ارائه اظهارنامه مالیاتی نباشند، شرکتهای تازه تاسیس انفورماتیکی میگویند. این شرکتها میتوانند براساس شرایط زیر درخواست احراز صلاحیت موقت نمایند.

اساسنامه آنها ارتباط مستقیمی با فعالیتهای انفورماتیکی داشته باشد.

ارائه درخواست ارزیابی برای حداکثر دو رشته فهرست تفصیلی فعالیت ضرورت دارد.

ارائه یک لیست بیمه ماهانه که در آن حداقل سه نیروی تمام وقت شامل مدیرعامل و دو کارشناس مشغول به کار باشند، الزامی است.

حداقل مدرک تحصیلی مدیرعامل شرکت لیسانس می‎باشد.

به این شرکتها برگه احراز صلاحیت موقت داده میشود که یک سال اعتبار دارد.

ماده 7: صدور برگه کسب صلاحیت و رتبه‌بندی

انتقال دوره شامل فاصله زمانی بین تصویب طرح جدید تا ابلاغ نهایی آن برای اجرا، میباشد. در این دوره شرکتهایی که اعتبار مجوز قبلی آنها تمام شده باشد  و خواستار رتبه بندی براساس طرح جدید باشند، میتوانند با ارائه مدارک زیر احراز صلاحیت و رتبه‌بندی نمایند.

ارائه اصل و یا کپی روزنامه رسمی تاسیس

تکمیل فرم فهرست تفصیلی فعالیتهای شرکت

ارائه اصل و یا کپی روزنامه تغییرات درصورت وجود

ارائه اظهارنامه و یا برگه قطع مالیاتی دو سال متوالی

در صورت وجود اعتبار، ارائه مجوز قبلی احراز صلاحیت و رتبه‌بندی

در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی، ارائه لیست بیمه ماهیانه سال آخر تایید شده توسط سازمان تامین اجتماعی

ماده 8: صدور برگه احراز صلاحیت دبیرخانه شورا

مجوز احراز صلاحیت و رتبه‌بندی جدید پس از تطبیق مدارک ارائه شده با اطلاعات وارد شده، درکوتاهترین زمان صادر میشود که براساس رشته‌های فهرست تفصیلی تنظیم، اعتبار و رتبه شرکت در هر یک از آنها بصورت مجزا در مجوز ذکر میگردد.

ماده 9: مبلغی (برحسب میلیارد ریال) به ازای یک رتبه در هر رشته که فعالیت شرکت در آن صورت گرفته، درج میگردد.


خدمات مرتبط: انفورماتیک ، شرکت های انفورماتیک ، آیین‎نامه کسب صلاحیت ، صلاحیت شرکت‎های انفورماتیکی ، شورای عالی انفورماتیک