ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

مدارک لازم برای تقاضای ثبت علامت تجارتی


مدارک لازم برای تقاضای ثبت علامت تجارتی

ثبت علائم تجارتی در دو مرحله صورت می گیرد:

مرحله اول

-    تکمیل اظهار نامه ثبت علائم تجارتی و ارائه سه نسخه از آن به اداره مربوطه

-    در صورتی که علامت تجارتی حاوی تصویر یا نوشته باشند، باید ده قطعه از تصاویر به مدارک ضمیمه گردد.

مرحله دوم

-    ارائه یک نسخه کپی روزنامه رسمی که آگهی تقاضای ثبت علامت تجارتی در آن درج گردیده

-    ارائه یک نسخه تقاضای ثبت علائم تجارتی

-    ارائه یک نسخه روزنامه رسمی که ثبت علامت تجارتی در آن انتشاره یافته است

-    ارائه  تصدیق ثبت علائم تجارتی در یک نسخه

-    ارائه کارت پایان خدمت در صورت لزوم

-    ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی


خدمات مرتبط: ثبت علامت تجاری ، مدارک ثبت علامت ، علامت تجاری ، علائم تجاری