ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

نمونه تقاضای ثبت علامت تجارتی

بسمه تعالی

ریاست اداره کل مالکیت صنعتی

با تسلیم یک نسخه روزنامه رسمی کشور با شماره ............ در  تاریخ .............  که تقاضای ثبت علامت طی اظهارنامه شماره ............ در آن درج گردیده و با توجه به اینکه در مهلت مقرر در قانون اعتراضی نسبت به آن رسیدگیهای لازم به عمل نیامده، لذا  خواهشمند است اقدامات لازم در جهت ثبت علامت مذکور صورت پذیرد.

 

 

امضای متقاضی ثبت علائم تجارتی


خدمات مرتبط: ثبت علامت تجاری ، نمونه تقاضای ثبت