ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

مراحل ثبت اضافه کالا و طبقه و تغییر علامت

 

1:خرید اظهارنامه از مراکز فروش اوراق بهادار در سه نسخه برای ثبت علامت تجارتی که مطابق نمونه پیوستی این مجلد تکمیل میشود و سپس توسط متقاضی یا وکیل قانونی وی به اداره مالکیت صنعتی ارائه میگردد.

نکته: چنانچه متقاضی بخواهد علامت تجارتی خود را تغییر دهد، باید ده قطعه از تصویر علامت مذکور را به همراه سایر مدارک لازم به اداره مربوطه ارائه دهد.

2:مسئول اداره بررسی مقدماتی را انجام و دستور اخذ حق الثبت اظهار نامه را صادر و متقاضی به حسابداری اداره هدایت میشود. مسئول حسابداری فیش مربوطه را صادر و متقاضی به شعبه بانک مالی مستقر در سازمان ثبت مراجعه و پس از پرداخت وجه فیش پرداختی را به حسابداری تسلیم و مسئول مربوطه پس از انعکاس در دفاتر اقدام به ممهور نمودن اظهارنامه مینماید.

3:متقاضی اظهارنامه را به اداره مالکیت صنعتی تحویل و مسئول اداره ضمن صدور دستور ثبت اظهارنامه، کارشناس اظهار نامه را  تعیین و به پرونده ضمیمه و در قسمت بایگانی نگهداری میکند.

4:اظهارنامه ثبت دفتر اظهار نامه و دفتر تعیین طبقات کالا میشود . اوراق اظهار نامه به مهر ساعتی ممهور و نسخه ثالث تحویل متقاضی میگردد. پرونده بهمراه سوابق ضمیمه شده جهت بررسی در اختیار کارشناس مربوطه قرار میگیرد.

5:کارشناس مربوطه با بررسی پرونده و عدم مشاهده سابقه ثبت یا مشابهت با علائم ثبت شد، در ظرف مدت 15 روز یک پیش نویس آگهی ثبت علامت را تهیه میکند که ضمن تایید جهت امضا به مسئول تحویل میدهد.

6:مسئول اداره نیز پس از بررسی و امضا و طی کردن مراحل ماشین نویسی، با توجه به مدارک علامت را در دفتر اندیکاتور ثبت و برای درج در روزنامه رسمی به متقاضی ارائه میدهد.

نکته: چنانچه تغییر علامت مد نظر باشد که تصویر یا نوشته خاصی باشد، قبل از انتظار آگهی، باید تصاویر تهیه و به همراه آگهی تقاضای ثبت علامت به دفتر روزنامه تحویل داده شوند.

7:پس از درج آگهی در روزنامه و انتشار آن ، متقاضی پس از گذشت 30 روز از درج آگهی، با در دست داشتن یک نسخه از روزنامه رسمی، یک برگ تقاضای ثبت علامت و اصل تصدیق ثبت به اداره مالکیت صنعتی مراجعه و به مسئول اداره ارائه میدهد. مسئول اداره ضمن بررسی مقدماتی به کارشناس مراجعه مینماید.

8:متقاضی جهت پرداخت حق الثبت باید به حسابداری مراجعه و پس از پرداخت وجه تعیین شده در بانک ملی، رسید آن را ضمیمه اظهارنامه کرده و به اداره تحویل دهد.

9:مسئول اداره بعد از بررسی پیش نویس آگهی را امضا و به ماشین نویسی ارجاع میدهد که پس از تحریر گواهی توسط مسئول مذکور امضا و در دفاتر قانونی ثبت علامت تجارتی ثبت می‌گردد.

10: تصدیق ثبت علامت، مشروط به تحویل رسید به اداره مالکیت صنعتی توسط صاحب علامت یا وکیل قانونی او میباشد.


خدمات مرتبط: ثبت علامت تجاری ، تغییر علامت تجاری ، مراحل ثبت تغییر