ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

مراحل تجدید علامت تجارتی

مدت زمان اعتبار علامت ثبت شده از تاریخ صدور تصدیق ثبت برابر با 10 سال تمام شمسی میباشد و صاحب علامت در صورت تمایل به ادامه استفاده از علامت ثبت شده، ظرف مدت ٦ ماه پس از اتمام اعتبار علامت، میتواند تقاضای تمدید آن را نماید. در غیر این صورت علامت تجارتی  از حمایت قانونی بهرهمند نخواهد بود و ابطال میگردد.


روش ثبت علامت تجارتی:

  • ابتدا متقاضی باید تقاضانامهای حاوی نمونه پیوستی و اظهارنامه ثبت علامت تجارتی را تکمیل نماید و به همراه گواهی تجدید ثبت علامت خریداری شده از دایره فروش اوراق بهادار را به مسئول اداره مالکیت صنعتی تحویل دهد.
  • مسئول اداره مذکور تقاضای وی را در دفتر اندیکاتور ثبت و مدارک ابرازی را برای ضمیمه شدن به پرونده به قسمت بایگانی ارسال و برای آن، یک کارشناس تعیین مینماید.
  • کارشناس مربوطه نیز پس از دریافت مدارک ابرازی پیش نویس، آگهی تجدید ثبت علامت تجارتی را تهیه مینماید.
  • متقاضی جهت پرداخت حق الثبت باید به حسابداری مراجعه و پس از پرداخت وجه تعیین شده در بانک ملی، رسید آن را ضمیمه اظهارنامه کرده و به اداره تحویل دهد.
  • مسئول اداره بعد از بررسی پیش نویس آگهی را امضا و به ماشین نویسی ارجاع میدهد که پس از تحریر گواهی توسط مسئول مذکور امضا و در دفاتر قانونی ثبت علامت تجارتی ثبت می‌گردد.
  • در پایان گواهی تجدید علامت صادر میگردد که پس از احراز هویت و اخذ رسید، به صاحب علامت یا وکیل قانونی او تحویل داده میشود.

 

خدمات مرتبط: علامت تجاری ، ثبت علامت تجاری ، تجدید علامت تجاری ، علامت تجارتی