ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

اعتراض به ثبت علامت تجارتی

چنانچه شخصی پس از مشاهده و اطلاع از آگهی ثبت علامت تجارتی در روزنامه رسمی کشور، یک علامت تجاری ثبت شده را تا اندازه‌ای شبیه به علامت تجارتی خود بداند بطوری که این امر موجب اشتباه مصرف کنندگان عادی وی شود، میتواند ظرف مدت 30 روز از تاریخ انتشار تقاضای ثبت علامت تجارتی در روزنامه رسمی اعتراض خود را نسبت به ثبت، کتباً به اداره مالکیت صنعتی ارائه نماید.

مسئول اداره مالکیت صنعتی نیز این اعتراض را در ظرف مدت 10روز از تاریخ وصول به متقاضی ثبت علامت تجاری ارسال می‌نماید و در صورتی که متقاضی با ملاحظه اعتراض، تمکین کند و مراتب انصراف خود را از ثبت علامت تجارتی به صورت کتبی به اداره مربوطه اعلام نماید، تقاضای وی منتفی و در بایگانی نگهداری می‌شود.

چنانچه متقاضی با ملاحظه اعتراض، تمکین نکند؛ مراتب عدم تمکین به معترض ابلاغ می‌شود که وی باید برای اثبات ادعای خود دادخواستی به همراه ادله و مدارک مستند به دادگاههای حقوقی تهران مراجعه نماید. همچنین گواهیهای لازم را در مدت ٢ ماه به اداره مالکیت صنعتی تحویل دهد. در این مرحله کلیه عملیات ثبتی علامت تجاری تا  زمان اعلام نظر قطعی دادگاه متوقف می‌ماند که اگر شخص هیچ اقدامی برای پیگیری اعتراض خود نکند، متقاضی میتواند با مراجعه به دفتر دادگاههای حقوقی تهران و  ارائه گواهی مبنی بر اینکه شخص معترض دادخواستی را ارائه نداده و یا دعوی خود را پیگیری نکرده به اداره مالکیت صنعتی تحویل دهد. در این صورت علامت تجارتی به نفع متقاضی، به ثبت می‌رسد.


ثبت علامت تجاری


خدمات مرتبط: علامت تجاری ، ثبت علامت تجاری ، اعتراض به ثبت