ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

جدول حق الثبت علامت تجارتی

حق ثبت برای اظهارنامه علامت تجارتی

75 تومان

حق ثبت برای علامت تجارتی

23440

حق ثبت بررای تغییر محل فعالیت و یا انتقال علامت تجارتی

299

حق ثبت برای تجدید علامت

3260

حق ثبت برای اضافه کردن طبقه  در مراحل تجدید و تغییر علامت

235

خدمات مرتبط: حق ثبت ، علامت تجارتی ، ثبت علامت ، ثبت علائم تجاری ، ثبت علامت تجاری