ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

رد علامت تجارتی

از جمله مواردی که باعث رد شدن علامت تجاری می شوند عبارت است از:

- علامت انتخاب شده قبلا به اسم شخص دیگری ثبت شده باشد.

- علامت انتخاب شده طابع مقررات اسلامی نباشد.

- علامت انتخاب شده تقلیدی باشد.

- در علامت انتخاب شده از پرچم ایران و یا دیگر کشور ها استفاده شده باشد.

- با علامت های ثبت شده دیگر شباهت داشته باشد.

- علامت انتخاب شده  از لحاظ تلفظ و یا شکل ظاهر مصرف کنندگان را به اشتباه بیاندازد.

- علائمی که  تقلیدی از نشان ها و مدل ها وانگ های دولت جمهوری اسلام ایران باشد.

- علائمی که مخالف با شئونات اسلامی باشد.

علامت تجاری


خدمات مرتبط: علامت تجاری ، ثبت علامت تجاری ، رد علامت تجاری