ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

شکایت از رد تقاضای ثبت
آیین‌ دادرسی‌ مربوط‌ به‌ علایم‌ تجارتی‌ و اختراعات‌

ماده‌ 47

هر کسی‌ که نسبت‌ به‌ علامت‌ تجارتی‌ یا ورقه‌ اختراع‌ اعتراض‌ داشته باشد؛ چه این اعتراض‌ به قبل‌ از ثبت‌ علامت‌ یا اختراع‌ مربوط شده باشد و چه بعد از آن، ‌باید معادل‌ 10 هزار ریال را در صندوق‌ دادگستری‌ به عنوان ودیعه پرداخت کند و رسید آن‌ را همراه با‌ دادخواست‌ اعتراض‌ به دادگاه ارائه نماید. در صورتی‌ که‌ حکم دادگاه به نفع شخص معترض صادر گردد، این وجه و سایر خسارت‌ها به‌ طرف‌ پرداخت میشود‌ و اگر شخص‌ بیش‌ از 10 هزار ریال‌ متضرر شده باشد، برای دریافت آن باید محکمه مراجعه نماید.‌

ماده‌ 48

مطابق‌ ماده‌ 7 قانون‌ علائم‌ تجارتی‌ و اختراعات‌ بدهد، شخص معترض باید اسناد و مدارک ذیل‌ را به محاکم قضایی ارائه دهد:

1- ارائه تقاضانامه و درخواست کتبی شخص

2-  ارائه قبض‌ سپرده‌ بر طبق‌ ماده‌ 47

3- ارائه وکالت‌نامه‌ در صورتی‌ که‌ امور قضایی توسط وکیل قانونی شخص پیگیری میشود.

ماده‌ 49

 

بر طبق ماده 6 قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات، با توجه به جلسهای که توسط دادگاه مشخص میشود، به‌ معترض‌ و به‌ متصدی‌ شعبه‌ مذکور یک اخطار ابلاغ میگردد که‌ در روز مزبور حاضر شوند. معترض‌ می‌تواند مهلتی‌ معادل 6 ماه یا کمتر را از دادگاه تقاضا نماید. دادگاه در روز جلسه‌ قضایی،‌ توضیحات‌ شفاهی‌ را از هریک‌ از طرفین‌ استماع‌ نموده‌ و تصمیمات لازم را میگیرد. اگر هیچ یک از طرفین در دادگاه حاضر نشود باز هم حکم قضایی صادر می‌گردد که در این‌ صورت‌ حکم‌ نسبت‌ به‌ طرف‌ غایب‌ نیز، حضوری‌ محسوب میشود.

 

 

 


خدمات مرتبط: علامت تجاری ، ثبت علامت تجاری ، رد علامت تجاری ، شکایت از زد علامت تجاری