ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

اجازه استفاده از علامت ثبت شده به شخص دیگر

علامت ثبت شده:

افرادی که دارای یک علامت تجارتی ثبت شده می‌باشند، می‌توانند اجازه استفاده از علامت را به شخص دیگری اعطا کنند. مشروط بر این که اجازهنامه مربوطه در ایران ثبت شده باشد.


نکته: چنانچه اجازه استفاده از علامت تجارتی توسط صاحب علامت و شخص استفاده کننده امضا شده باشد، ثبت اجازهنامه مذکور با تقاضای کتبی صاحب علامت یا وکیل قانونی وی انجام می‌شود.

افرادی که دارای یک علامت تجارتی ثبت شده می‌باشند، می‌توانند اجازه استفاده از علامت را به شخص دیگری اعطا کنند. مشروط بر این که اجازهنامه مربوطه در ایران ثبت شده باشد.


نکته: چنانچه اجازه استفاده از علامت تجارتی توسط صاحب علامت و شخص استفاده کننده امضا شده باشد، ثبت اجازهنامه مذکور با تقاضای کتبی صاحب علامت یا وکیل قانونی وی انجام می‌شود.استفاده از علامت ثبت شده


خدمات مرتبط: علامت ثبت شده