ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

انحلال شرکت

اطلاعات این بخش

انحلال شرکت به معنای پایان عمر ان شرکت می باشد. در زمان انحلال شرکت تمامی دارایی های جمعی از حالت مشاع بیرون اورده شده و بین ان ها تقسیم می شود.

در زمان انجلال شرکت تقسیم دارایی بین شرکا زمانی امکان پذیر است که تمامی مطالبات طلبکاران پرداخت شود.


دلایل انحلال شرکت های سهامی خاص:

-زمانی که شرکت زیان های بسیار دیده و در اثر زیان های وارده بیشتر سرمایه شرکت از بین رفته باشد.

-در زمان از بین رفتن سرمایه شرکت، هیئت مدیره موظف است که بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را تشکیل نماید تا موضوع انحلال و یا بقای شرکت مورد رای و بررسی قرار گیرد.

-اگر مجمع عمومی رای به انحلال شرکت ندهد در همان مجلس و با توجه به مقررات قانونی، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش می دهد.

-هنگامی که هیئت مدیره به دعوت مجمع عمومی مبادرت نکند ونتواند با مجمع دعوت شده با توجه به مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه در خواست نماید.

تبصره:

هنگامی که مجمع عمومی انحلال شرکت را اعلام نماید، با تعیین روز، تصفیه و ادرس محل تصفیه، صورت جلسه انحلال در مدت زمان ۵ روز از تاریخ تشکیل مجمع، به اداره ثبت شرکت ها ارسال گشته تا پس از ثبت در روزنامه رسمی اگهی شود.

تصفیه شرکت

بعد از اعلام انحلال شرکت، تصفیه امور مربوط به ان با توجه به قوانین تجارت انجام خواهد پذیرفت.

دلایل انحلال شرکت با مسئولیت محدود:

-هنگامی که شرکت برای مدت زمان معینی تشکیل شده است و این زمام به پایان رسیده باشد.

-هنگامی که شرکت برای انجام هدف خاصی تشکیل شده باشد و توانایی انجام ان را نداشته یا انجام امور ان غیر ممکن باشد.

-هنگامی که شرکت اعلام ورشکستگی کند.

-هنگامی که دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت تصمیم به انحلال شرکت بگیرند.

-هنگامی که توسط ضررهای وارد نصف بیشتر سرمایه شرکت از بین رفته باشد و یکی از شرکا درخواست انحلال شرکت از دادگاه کرده و محکمه دلایل او را موجه بداند.

-هنگام فوت یکی از شرکای شرکت(اگر در اساسنامه شرکت ذکر شده باشد).

 

 

 

 

 

 

خدمات مرتبط: انحلال شرکت ، تصفیه شرکت ، دلایل انحلال شرکت