ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

سهام و اوراق قرضه

اوراق قرضه

اوراق قرضه بیانگر مبلغ وام میباشند که از میان شرکتهای سهامی فقط شرکت سهامی عام میتوانند تحت مجموعه ای از قوانین به صدور این اوراق مبادرت نمایند. این اوراق نیز  همچون سهام قابل معامله هستند و نقل و انتقال آنها مثل سهام بی نام (با قبض و اقباض) وسهام بانام (ثبت دردفتر نقل و انتقال سهام شرکت) انجام میشود. دارندگان ورقه قرضه بستانکار شرکت هستند و برخلاف صاحب سهم نمی توانند از حقوق ناشی از سهم منتفع شوند. به ورقه قرضه سود مشخصی تعلق میگیر دکه مبلغ آن ثابت است و در هر سال مالی به صاحب ورقه پرداخت میشود.

شرکت باید تمامی وام دریافتی را یا به صورت یکجا و یا به شکل اقساط به دارنده اوراق قرضه ارائه دهد. همچنین شرکت میتواند علاوه بر بهره، حقوق دیگری از جمله تعویض یا تبدیل ورقه قرضه به سهام را نیز به صاحب آن اعطا کند.


انتشار اوراق قرضه

در ایران دولت و موسسات وابسته به آن بیشترین نقش را در انتشار اوراق قرضه دارند اما صدور این اوراق در بخش خصوصی به علت عدم نیاز به سرمایه‌های عظیم برای واحدهای تولیدی کاربرد چندانی ندارد. با این وجود، ترتیبات قانونی آن در مواد ٥١ الی ٧١ بیان شده است. مواردی که شرکتهای سهامی برای اوراق قرضه منتشر میکنند عبارتند از: کم هزینه بودن انتشار اوراق قرضه نسبت به انتشار سهام، نیاز به سرمایه بیشتر برای توسعه فعالیتهای تولیدی و اقتصادی و تمایل شرکت سهامی به عدم تغییر در ترکیب مجمع عمومی.


چگونگی انتشار اوراق قرضه


چگونگی انتشار اوراق قرضه

انتشار اوراق قرضه زمانی صورت میگیرد که شرکت سهامی عام کلیه سرمایه ثبت شده خود را تودیه نماید و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت نیز گذشته باشد. ضمنا ترازنامههای سالیانه مربوط به دو سال گذشته نیز به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.

چنانچه در اساسنامه بنا به پیشنهاد هیات مدیره شرکت انتشار اوراق قرضه را تصویب نموده شرایط آن را نیز تعیین میکند مبلغ اسمی اوراق قرضه و همچنین قطعات اوراق قرضه در صورت تجزیه باید متساوی باشد.


اطلاعیه انتشار اوراق قرضه

بر طبق ماده 58  (ل.ا.ق.ت) اطلاعیه انتشار اوراق قرضه مشتمل بر مجموعه ای از اصولی است که پس از امضا توسط دارندگان امضای مجاز شرکت باید به همره درخواست کتبی راجع به فروش اوراق قرضه، سایر شرایط صدور و انتشار آن به مرجع ثبت شرکتها تحویل داده شود.

اداره ثبت شرکتها پس از ثبت مفاد تصمیم شرکت راجع به فروش اوراق قرضه خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق مزبور به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی مینماید . توضیح آنکه بدون انجام تشریفات مورد بحث هر گونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع میباشد.

برطبق مواد 57 تا 59 (ل.ا.ق.ت) شرکت مکلف است پس از انتشار آگهی فوق، تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با ذکر شماره و تاریخ آگهی منتشر در روزنامه رسمی به همراه شماره و تاریخ روزنامه رسمی را در روزنامه کثیرالانتشار آگهی نماید.

بر اساس ماده ٦٠ (ل.ا.ق.ت) اوراق قرضه نیز همچون سهام حاوی نکاتی که برای امضای اوراق سهام مقرر شده، میباشد.  این اصول باید توسط حداقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه مشخص شده‌اند، امضا گردد:

نام شرکت

مدت شرکت

مرکز اصلی شرکت

میزان سرمایه شرکت

شماره و تاریخ ثبت شرکت

شماره ترتیب، مبلغ اسمی و تاریخ صدور ارواق قرضه

تضمینات مورد نیاز برای اوراق قرضه

تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه

در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام شرایط و ترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شود با ذکر نام اشخاص یا موسساتی که تعهد تعویض اوراق قرضه را کردهاند

در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت و شرایط این تبدیل

حقوق صاحبان اوراق قرضه

حق دریافت بهره

قید کردن نرخ بهره که ضمن تصمیم شرکت راجع به فروش و شرایط انتشار اوراق قرضه تعیین میشود، در اطلاعیه انتشار اوراق قرضه ضروری است این امر به منظور مشخص شدن مبلغ اسمی هر ورقه نرخ بهرهای که به قرضه تعلق میگیرد و همچنین ترتیب محاسبه آن میباشد.


حق دریافت مبلغ اسمی ورقه قرضه

صاحبان ورقه قرضه میتوانند پس از انقضای موعد یا مواعد قرضه مبالغ اسمی آن را مطالبه نمایند و شرکت صادرکننده ورقه مزبور نیز موظف است تا مبلغ اسمی مندرج در ورقه قرضه را در زمان مشخص شده به صاحب آن ارائه نماید. برای جلوگیری از تضرر صاحب ورقه ناشی از کاهش ارزش پول، محاسبه مبلغ بر اساس تورم از سوی شرکتها صورت میگیرد. همچنین شرکتها ممکن است جایزه ای را برای دارندگان اوراق قرضه در نظر بگیرند.

سایر حقوق

بر طبق ماده ٥٢ (ل.ا.ق.ت) برخی دیگر از حقوق صاحبان اوراق قرضه شامل حق تبدیل ورقه قرضه با سهم شرکت که با افزایش سرمایه شرکت تحقق پیدا میکند، حق تعویض اوراق قرضه با سهم شرکت میباشد.


خدمات مرتبط: سهام ، انواع سهام ، انتشار اوراق قرضه ، ورقه قرضه ، اوراق قرضه