ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکار

آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکار در فایل PDF زیر ضمیمه شده است.

 

پیمانکار


فایل مرتبط
خدمات مرتبط: گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ، پیمانکار حقیقی ، پیمانکار حقوقی ، پیمانکار