ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

قانون مالیات بر ارزش افزوده

مالیات غیرمستقیمی که مصرف کننده آن را به همراه بهای خرید اجناس و خدمات می‌پردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است تا مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت پرداخت نماید را مالیات بر ارزش افزوده گویند. قانونگذار برای مالیات بر ارزش افزوده قوانین را وضع نموده که در 10 فصل بیان شده است. 

فصل اول : تعاریف و کلیات

ماده 1

 در این ماده عرضه کالاها، واردات، صادرات و ارائه خدمات مشمول مقررات این قانون است.

ماده 2

 در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم منظور از مالیات، مالیات بر ارزش افزوده است.

ماده 3

ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین میباشد.

ماده 4

عرضه کالا در این قانون به شکل انتقال کالا از طریق هر نوع معامله ظاهر می‌شود.

تبصره؛ کالاهای موضوع این قانون که توسط مودی خریداری، تولید و یا تحصیل میگردند، چنانچه برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت و یا برای مصارف شخصی برداشت شوند، مشمول مالیات میباشند.

ماده 5

در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، ارائه خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء صورت میگیرد.

ماده 6

در این قانون، واردات کالا یا خدمات از خارج کشور، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور انجام میگردد، مشمول مالیات می‏باشند.

ماده 7

در این قانون، صادرات کالا یا خدمات به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی صورت میگیرد، مشمول مالیات هستند.

ماده 8

 مودیانی که به عرضه کالا و ارائه خدمات، واردات و صادرات آنها مبادرت مینمایند، مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 9

در این قانون تبادل و عرضه کالاها و خدمات، از سوی  هر یک از طرفهای معامله تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 10

دورههای مالیاتی هر سه ماه یکبار یعنی چهار بار در سال میباشد. چنانچه شروع یا خاتمه فعالیت مودی در خلال یک دوره مالیاتی انجام شود، زمان فعالیت مودی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی مسحوب میشود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی میتواند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مودیان به صورت یک یا دو ماهه مشخص کند.

ماده 11 ـ تاریخی که در آن مالیات تعلق می‌گیرد عبارت است از:

الف ـ عرضه کالا

 تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، حسب مورد هر کدام که در اولویت باشند.

در موارد مذکور در تبصره ماده 4 این قانون، حسب مورد تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده و یا تاریخ برداشت، هر کدام که مقدم‎تر باشند.

تاریخ معاوضه برای معاملات موضوع ماده 9 این قانون می باشد.

ب ـ ارائه خدمات

حسب مورد تاریخ صورتحساب یا تاریخ اراده خدمت، هر کدام که مقدمتر باشد

در مورد معاملات موضوع ماده 9 این قانون، تاریخ معاوضه می‌باشد.

ج ـ واردات و صادرات

در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک، در رابطه با صادرات، هنگام صدور و در خصوص خدمت، تاریخ پرداخت ما به ازاء معیار میباشد.

تبصره؛ در صورت استفاده از ماشینهای صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین میباشد.

فصل دوم - معافیتها

ماده 12

  عرضه کالاها و ارائه خدماتی از جمله محصولات کشاورزی، دامی، انواع کود، تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی و واردات آنها حسب مورد معاف از پرداخت مالیات هستند.

ماده 13

 صادرات کالا و ارائه خدمات به خارج کشور از طریق مبادی خروج رسمی مشمول مالیات موضوع نیست و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی، اسناد و مدارک مثبته صادر شده توسط اداره گمرک، انجام می‎شود.

 

تبصره؛ چنانچه مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولیهای جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول رد و بدل میشود. قوانین اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.


خدمات مرتبط: مالیات ، مالیات بر ارزش افزوده ، قانون مالیات