ثبت شرکت ثبت شرکت ثبت شرکت ثبت شرکت

مالیات بر درآمد شرکتهای تجارتی

·طبقه بندی شرکتهای مشمول مالیات


    

 • شرکتهایی که تمام سرمایه آنها متعلق به دولت یا شهرداری‌ها است باید در ظرف مدت 4 ماه بعد از سال مالی به حوزه مالیاتی مرکزی شرکت رجوع نمایند و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به حوزه مزبور ارائه دهند تا میزان مالیاتی که به آنها متعلق میگیرد، مشخص شود. بر این مبنا ١٠%  از کل درآمد به عنوان مالیات اخذ میگردد که باقی مانده درآمد طبق ماده ١٣١ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ٧/٢/١٣٧١ مشمول مالیات نمی شود. اگر شرکت تجارتی سهامداران متعدد دولتی داشته باشد، ٩٠% بقیه درامد میان سهامداران تقسیم میشود که هر یک از آنان به طور منفک مشمول مالیات بر طبق ماده ١٣١ خواهد میباشند. شرکتهای دولتی فوق الذکر تنها از معافیتهای مالیاتی کشاورزی استفاده میکنند و چنانچه صورتهای مالی توسط سازمان حسابرسی دولتی مورد بررسی قرار بگیرن گردد، به لحاظ مالیاتی محتاج به رسیدگی مجدد نخواهند بود.
 • شرکتهایی که تنها قسمتی از سرمایه آنها به طور مستقیم متعلق به دولت یا شهرداری‌ها است که به دو دسته تقسیم میشوند:
 • شرکتهای با سهام دولتی بیش از ٥٠% ؛ در این نوع شرکت ابتدا باید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی به حوزه مالیاتی محل مرکزی اصلی شرکت ارائه گردد. میزان سهم مالیات این شرکت ١٠%  درآمد سهم دولت است و بقیه به نرخ ماده ١٣١ ق.م.م میباشد. در صورتی که سهام دولت متعلق به چندین شرکت باشد، سهم مزبور به نسبت سهام شرکتها تقسیم و مالیات آن براساس ماده ١٣١ مذکور محاسبه میشود.
 • شرکتهای با سهام دولتی معادل ٥٠% و یا کمتر؛  در این نوع شرکت دولت به عنوان یک   سهامدار از معافیت مالیاتی برخوردار نیست اما بخش خصوصی مشمول معافیت مالیاتی نمی‌گردد.

سایر اشخاص حقوقی که شامل شرکتهای سهامی عام، خاص، مختلط سهامی، شرکتهای تعاونی و اتحادیه آنها، شرکت با مسئولیت محدود، تضامنیی، شرکت‌های غیرسهامی؛ که در این شرکتها ١٠% از کل درآمد به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول میشود و ازکل درآمد ١٠%  به عنوان مالیات کسر و بقیه درآمد به صورت زیر عمل میشود:

شرکتهای سهامی مختلط سهامی تعاونی و اتحادیه آنها بر طبق ماده 131 ق.م.م

 1. درآمد سهم سهامداران بی نام
 2. ذخایر سهم سهامدارانِ با نام، شرکای ضامن و یا اعضای شرکتهای تعاونی به نسبت سهم هر یک از آنها
 3. باقی مانده درآمدی که مشمول مالیات است، اعم از سود تقسیم نشده به نسبت هر یک از سهامداران

افزایش بهای نشات گرفته از بررسی مجدد دارایی شرکتهایی که بیش از ٥٠% سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به وزارت خانه‌ها، شرکتها و موسسات دولتی میباشد، برای یک مرتبه و تا سقف زیان مندرج در ترازنامه مصوب مجمع عمومی شرکت در طول مدت اجرای قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر طبق موارد مندرج زیر، مشمول معاف مالیاتی هستند:

 • سهام شرکت پذیرفته شده در بورس یا سهام شرکتی که یک سال پس از ارزیابی در دفاتر ثبت و در بورس پذیرفته شود.
 • خسارات سنواتی ناشی از افزایش محل‌های مذکور دچار استهلاک شده باشند.

شرکتهای با مسئولیت محدود، نسبی و مختلط، تضامنی و غیر سهامی

١٠% کل درآمد به عنوان مالیات شرکت کسر میگردد و مابقی درآمد مشمول مالیات، به نسبت سرمایه یا سهم الشرکه یا به نسبتی که در اساسنامه مقرر گردیده، تقسیم و سهم هر یک از سهامداران به صورت مجزا مشمول مالیات بر طبق ماده ١٣١ خواهد شد.

مالیات موسسات غیر تجارتی

شرکتهای غیرتجارتی که به منظور تقسیم سود تاسیس نشدهاند، چنانچه دارای فعالیت انتفاعی باشند و فعالیت‌های آن حاوی سو باشد، سود حاصل نرخ ماده١٣١ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات میشود.

 


خدمات مرتبط: مالیات ، مالیات شرکت تجاری ، شرکتهای مشمول مالیات ، مالیات موسسات غیر تجارتی