ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

مالیات بر درآمد موسسات غیر تجارتی

·         مالیات موسسات غیر تجارتی

 

شرکتهای غیرتجارتی که به منظور تقسیم سود تاسیس نشدهاند، چنانچه دارای فعالیت انتفاعی باشند و فعالیت‌های آن حاوی سود باشد، سود حاصل نرخ ماده١٣١ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات میشود.


 

خدمات مرتبط: مالیات ، مالیات بر در امد ، مالیات موسسات غیر تجاری