ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

مالیات اشخاص حقوقی خارجی

الف اخذ مالیات


مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی در ایران که درآمد حاصل میکنند، براساس مواد 105، 113 و 130 قانون مالیات محاسبه میشود. شرکت‌های خارجی مقیم در ایران چه از نظر بهرهبرداری سرمایه و واگذاری امتیازات و سایر حقوق متعلق به خود را جهت انتقال تکنولوژی و کمک‌های فنی مشمول مالیات طبق ماده ١٣١ قانون مالیات هستند.

براساس بند ج ماده ١٠٥ ناظر به ماده ١١٣ همین قانون، شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و ...، موظف هستند تا 5 درصد از درآمدهای حاصله را به عنوان مالیات را اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران، در مقصد و یا در بین راه دریافت شده باشد، پرداخت نمایند.

تبصره : چنانچه مالیات بر درآمد شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمایی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از ٥% کرایه دریافتی باشد، مالیات شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق نیز بر همین اساس محاسبه میشود.

ب - اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

در رابطه با اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بر طبق تصویب نامه هیئت وزیران و بر اساس ماده 168 قانون مالیات‌های مستقیم کلیه قراردادها و موافقت‌نامه‌های مربوط به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که قبلاً بر طبق ماده ١٦٠ همین قانون، مراتب توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردید که بر اساس آن موارد زیر الزامی است:

١- عدم لغو قرارداد و موافقتنامههای تجاری از سوی کشورهای مقابل و لزوم رعایت امور تعیین شده براساس عرف بینالمللی

٢- عمل متقابل به عنوان شرطط اصلی برای رعایت کلیه این قراردادها و موافقتنامه‌ها

٣- ایجاد بستر مناسب برای استفاده آتی از برخی موافقتنامه‌هایی که در حال حاضر به دلیل مناسبات سیاسی غیر قابل استفاده

٤- بهبودی و توسعه فعالیتهای تجاری، حمل و نقل دریایی و هوایی بین ایران و  کشورهای مقابل.

خدمات مرتبط: مالیات ، مالیات بر در امد ، مالیات اشخاص خارجی