ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات

مالیات سالانه املاک

ماده 3 الی 9 حذف شده است.

مالیات مستغلات مسکونی خالی

ماده 10 و 11 حذف شد.

مالیات بر اراضی بایر

ماده 12 الی 16 حذف شد.

مالیات برارث

هرگاه پس از فوت شخصی اموالی از متوفی باقی بماند مالیات آن به شرح زیر می‌باشد:

-چنانچه متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند، نسبت به سهم الارث هریک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 19 این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع درخارج از ایران به دولت محلی که مال درآن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون.

-در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هر یک از وراثین از اموال و حقوق مالی به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد، پس از کسر مالیاتی، به نرخ 25 درصد خواهد بود.

-در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است شامل مالیات به نرخ مذکور در ماده20 این قانون برای وارثین درجه دوم خواهد بود.

از نظر این قانون وارثین به سه دسته تقسیم می‌شوند:

-وراث درجه اول که عبارتند از: پدر، مادر،شوهر، زن، فرزند و نواده

-وراث درجه دوم که عبارتند از: اجداد، خواهر، برادر و فرزندان آنها

-وراث درجه سوم که عبارتنداز: عمو، دائی، عمه، خاله و فرزندان آن‌ها

-اموالی که مشمول مالیات بر ارث است عبارتند از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران و یا خارج از ایران اعم از اموال منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی می‌باشند.

نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به صورت زیر می‌باشد:

از سهم الارث هر یک از وارثین درجه اول مبلغ 3 میلیون تومان به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ‌های مذکور مشمول مالیات خواهد بود. معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور، معلول و از کار افتاده باشند مبلغ 5 میلیون تومان می‌باشد.

- در مواردی که اموال جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگی بودن پرونده امر، طبق قوانین یا احکام خاص در مراجع مالیاتی مالکیت آنها سلب گردد و یا بر طبق گواهی سازمان ذیربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه‌ها، موسسه‌های دولتی، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت‌هایی که 100درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد، قرارگیرد، از شمول مالیات بر ارث معاف می‌باشند و چنانچه بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده در ذیل اموال مشمول مالیات بر ارث به شمار می‌رود و مالیات اضافه پرداخت شده نیز مسترد می‌گردد.

این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال جزء ماترک را به طور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده 2 این قانون واگذار کنند، نیز قابل اجرا خواهد بود.

- چنانچه هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی را غیر قابل وصول تشخیص دهند، مطالبات مذکور جزء ماترک به حساب نخواهد آمد و اگر مالیات آن قبلاً وصول شده باشد، مسترد می‌گردد و در صورت وصول احتمالی اینگونه مطالبات، وراث باید مالیات متعق را پرداخت نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی از نظر تامین مالیات متعلق می‌تواند به عنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا اقامه دعوی کند.

اموال زیر معاف از پرداخت مالیات هستند:

-مطالبات مربوط به خسارت اخراج، وجوه بازنشستگی،نظام وظیفه، مزایای پایان خدمت، پسانداز خدمت، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده، بیمه‌های اجتماعی، وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمهگزار و یا کارفرما از قبیل بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و ... که به صورت یک جا و یا مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌شود.

-اموال منقول متعلق به مشمولین بند 4 ماده 39 ،51 و بند 4 ماده 38 قرارداد وین با رعایت شرایط تعیین شده در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.

-اموالی که طبق ماده 2 این قانون برای سازمان‌ها و موسسات مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد، مشروط به تایید سازمان‌ها و موسسه‌های مذکور.

-50 درصد ارزش سهام متوفی در شرکت‌هایی که سهام آن‌ها طبق قانون مزبور در بورس پذیرفته شده باشد؛ 80 درصد اوراق مشارکت و سپرده‌های متوفی نزد بانک‌های ایرانی و شعب آن‌ها در خارج از کشور و موسسه‌های اعتباری غیربانکی مجاز؛ 40 درصد ارزش سهام الشرکه متوفی در سایر شرکت‌ها و نیز 40 درصد ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی.

وارثین درجه اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نمی باشند. کسب شهادت برای استفاده از مقررات این ماده باید توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی و یا یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تایید شود.

وارثین به صورت فردی و جمعی و یا ولی، امین، قـیم و یا نماینـده قانـونی آن‌ها موظفند ظرف مدت 6 ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامهای بر اساس نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه شده و حاوی کلیه اقلام ما ترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌ها می‌باشد، به مدارک زیر ضمیمه کرده و به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه دهند.

-اصل و یا کپی اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی

-اصل و یا کپی کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی می‌باشد

-چنانچه اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم تحویل داده شود، انضمام کپی وکالتنامه یا قیمنامه به سایر مدارک ضرورت دارد

-اصل یا کپی آخرین وصیت‌نامه متوفی در صورت وجود

- سازمان امور مالیاتی صلاحیت‌دار در مورد ارث، محلی که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده، می‌باشد و در صورتی که متوفی مقیم ایران نبوده باشد، اداره امور مالیاتی مربوط در تهران می‌تواند به این امر رسیدگی کند.

- وارثین مشمول مالیات مکلفند، مالیات تعیین شده را بر اساس اظهارنامه تا 3 ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی الحساب پرداخت و رسید دریافت آن را دریافت کنند.

- اداره امور مالیات کشور جهت اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث، موظف است دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد. تمامی سازمانهای امور مالیاتی موظفند تا اظهارنامه‌های دریافتی را ظرف یک هفته پس از دریافت به دفتر مذکور ابلاغ کنند. دفتر مرکزی ارث اظهارنامههای واصله را ثبت و ممهور و ظرف یک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به اداره امور مالیاتی مربوط اعاده مینماید. در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه‌های متعددی دریافت شده باشد، دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های دریافتی را به اداره امورمالیاتی مربوطه ارسال و مراتب را به سایر ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام مینماید.

سازمان امور مالیاتی باید اظهارنامه مودیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را مشخص و به صورت زیر عمل نماید:

الف ـ چنانچه جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه بر اساس ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی، بیش از 15 درصد باشد، اظهارنامه قطعی تلقی خواهد شد و مراتب ظرف مدت 6 ماه به مودی ابلاغ میشود.

ب ـ چنانچه اختلاف بیش از 15 درصد باشد یا وراث یا نماینده قانونی آن‌ها و سایر کسانی که طبق مقررات این قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری نمایند و یا در اظهارنامه قسمتی از اموال ذکر نشود، مالیات متعلق بر طبق مقررات این قانون تشخیص و به مودی ابلاغ میشود.

- اداره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف مدت یک هفته گواهی‌نامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودی تسلیم نماید. این گواهی‌نامه تنها از نظر صدور برگ حصر وراثت اعتبار دارد و رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاه‌ها منوط به ارایه گواهینامه مذکور در این ماده میباشد. مدیران دفتر دادگاه‌های صادرکننده تصدیق حصر وراثت موظفاند رونوشت گواهی شده آن را ظرف مدت 15 روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند.

- معیار ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان، ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره 1 ماده 59 این قانون در زمان فوت است و معیار ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی، ارزش آن‌ها در تاریخ فوت در نظر گرفته می‌شود.

ادامه مطلب در فایل PDF ضمیمه شده است.


فایل مرتبط
Maliyathaye Mostaghim.pdf
سایز: [676 کیلوبایت]
خدمات مرتبط: قانون مالیات ، قانون مالیات مستقیم ، مالیات