ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت


هدف از مدیریت منابع انسانی مجموعهای از سیاست‌ها و اقدامات مورد نیاز به منظور اجرای بخشی از وظایف مدیریت می‌باشد. مدیریت منابع انسانی با برخی از فعالیتهای‌ کارکنان به ویژه برای کارمندیابی، ارزیابی عملکرد، آموزش دادن به کارکنان، دادن پاداش و ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان سازمان مرتبط است.

حوزه مدیریت امور کارکنان به اندازه کل حوزه مدیریت قدمت دارد که در طی مسیر خود دستخوش تغییر و تکامل نیز شده است. نقطه عطف این تغییر و تکامل، مطرح شدن «مدیریت منابع انسانی» به جای به جای «مدیریت کارکنان» می‌باشد. مدیریت منابع انسانی علاوه بر دارا بودن مبانی و مفاهیم مدیریت کارکنان، رویکردهای کلی‌تر و جدید‌تری در مدیریت نیروی انسانی را شامل می‎شود.

سرمایه‌های انسانی مهمترین عنصر هر سازمان به شمار می‌روند، بنابراین نیل به اهداف سازمان تنها با نیروی انسانی کارآمد و خبره امکانپذیر می باشد. طبق نظریات روانشناختی انسانها دارای توانمندیها، پتانسیلها، استعدادها و تیپهای شخصیتی متفاوتی هستند که به تدریج موارد مثبت و منفی در  آنها نهادینه می‌گردد. در صورتی که از توانمندی‌های افراد در موقعیت‌ها و جایگاه‌های مناسب استفاده نشود، اثرات زیانباری برای فرد و سازمان در پی خواهد داشت. سازمانها برای جذب نیروی انسانی کارآمدی که دارای پارامترهای علمی و تجربی لازم است، همواره با مشکل مواجه هستند. حفظ و نگهداری نیروی انسانی در حال کار نیز برای سازمانها کمی مشکل است که با مدیریت صحیح قابل رفع می باشد.

 سازمانها می‌توانند با کمی کردن مسائل کیفی  از جمله؛ انطباق تیپ شخصیتی با شغل، رضایت، تعهد، فرسودگی شغلی، سلامت روان، تعارض، تعیین میزان هوش منطقی (IQ) و هوش هیجانی (EQ) بهترین استفاده را از سرمایه انسانی نمایند.

همچنین سازمانها می‌تواند با به کارگیری تکنیکهای روانشناسی صنعتی اقداماتی را برای افزایش بهرهوری سرمایه انسانی انجام دهند. از جمله:

-         تجزیه تحلیل مشاغل

-         تعیین و شرح وظایف

-          جذب و استخدام کارکنان کارآمد

-         مدیریت عملکرد

-         حقوق و دستمزد

-          آموزش و برگزاری کلاس

-         ایجاد انگیزش و ترغیب کارکنان

-         حفظ و نگهداری منابع انسانی


پیادهسازی سیستمهای مدیریت منابع انسانی می‌تواند حلال بسیاری از مشکلات سازمانها باشد و در نهایت به افزایش تولید یا خدمات، راندمان، سهم بازار و ... منتهی شود.

خدمات مرتبط: مدیریت منابع انسانی ، هدف از مدیریت منابع انسانی