ثبت شرکت ثبت شرکت ثبت شرکت ثبت شرکت

مدیریت منابع انسانی چیست؟

مدیریت منابع انسانی عبارت است از سیاست‌ها، اقدامات و سیستم‌هایی رفتار، طرز تلقی و عملکرد کارکنان را تحت تاثیر خود قرار می دهد.


آرمسترانگ به عنوان یکی از نظریه پردازان این حوزه مدیریت منابع انسانی را این طور تعریف می کند: «رویکرد استراتژیکی که به جذب، توسعه، مدیریت، ایجاد انگیزش و دست‌یابی به تعهد منابع کلیدی سازمان؛ یعنی افرادی که در آن یا برای آن کار می‌کنند.» اسکارپلو لدوینکا (1998) نیز مدیریت منابع انسانی را چنین تعریف می کند: « فرایندی شامل چهار وظیفه جذب، توسعه، ایجاد انگیزش و نگهداشت منابع انسانی می باشد.»

به طور کلی هدف اصلی مدیریت منابع انسانی سیاست‌ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از اهداف سازمان می باشد که به جنبه‌هایی از فعالیت‌ کارکنان بستگی دارد. از جمله مواردی که در مدیریت منابع انسانی مد نظر مدیران کارمندیابی، آموزش دادن به کارکنان، ارزیابی عملکرد، دادن پاداش و ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان سازمان می باشد.

سیاست‌ها و اقدامات در مدیریت منابع انسانی

 • تعیین ماهیت شغل هر یک از کارکنان (آنالیز و تجزیه و تحلیل شغل تجزیه و تحلیل شغل)
 • آموزش کارکنان جدید
 • برنامه‌ریزی برای کارمندیابی
 •  گزینش داوطلبان استخدام
 • مدیریت حقوق و دستمزد
 • ایجاد تعهد کاری در بین کارکنان
 • ترغیب کارکنان، دادن مزایا و هدایا
 • توسعه نیروی انسانی از طریق آموزش
 • برقراری ارتباط با پرسنل از طریق مصاحبه، مشاوره و اجرای مقررات انضباطی

 

خدمات مرتبط: مدیریت منابع انسانی ، سیاست‌های منابع انسانی ، اقدامات منابع انسانی