ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان


در گذشته برای اجرای وظایف انتخاب، آموزش و جبران خدمات پرسنل و وظایف اصلی سازمان، مدیریت کارکنان وجود داشت که بدون توجه به اینکه چگونه اجزای یک سازمان به یکدیگر مرتبط هستند، انجام می‎شد. در دهه 1980 حوزه‌ای به نام مدیریت منابع انسانی شکل گرفت که به جای رد یا حذف، تعمیمی از نیازمندهای اثر بخش کارکنان اداره را ارائه میداد. در این حوزه رفتار بشری و مهارت استفاده از توانایی های وی به شکل مطلوبی درک میشود. در مدیریت منابع انسانی، درک وظایف مختلف کارکنان و آگاهی از شرایط محیطی ضرورت دارد.

مدیریت منابع انسانی به وسیله طرفداران آن به عنوان فصل جدیدی در مدیریت نیروی انسانی توسعه پیدا کرد. در حال حاضر امکان جایگزینی مدیریت منابع انسانی با مدیریت کارکنان وجود ندارد بلکه به فرایندهای مدیریت کارکنان از منظر متفاوتی نگاه میشود. چنان که آرمسترانگ معتقد است که فلسفه‌های اصلی مدیریت منابع انسانی از مفاهیم سنتی مدیریت کارکنان متمایز است، با این وجود برخی از رویکردهای خاص مدیریت کارکنان و روابط کارکنان می‌تواند تحت عنوان رویکردهای مدیریت منابع انسانی بیان شوند به این دلیل که هر دو رویکرد در راستای فلسفه اساسی مدیریت منابع انسانی محسوب می‎شوند.

مدیریت منابع انسانی به عنوان یک رویکرد جامع برای مدیریت استراتژیک منابع کلیدی سازمان که همان منابع انسانی میباشد، به کار میرود که نه تنها موجب سودآوری سازمان میشود، بلکه با نگاهی ویژه به روابط کارکنان و با تاکید بر تعهد و التزام آنان به قوانین سازمان الگوهای جدیدی ارائه میدهد.

 

خدمات مرتبط: مدیریت منابع انسانی ، منابع انسانی