ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

رویکردهای مدیریت منابع انسانی

در مدیریت منابع انسانی دو رویکرد کلی وجود دارد:

  • رویکرد سخت: در این رویکرد به کارکنان همچون سایر منابع نگاه می‌شود که باید برای آنها معادله ورودی ـ خروجی صورت بگیرد و به شکل کارآمد اداره شوند.
  • رویکرد نرم: در این رویکرد نمی‌توان با کارکنان مانند دیگر منابع برخورد کرد به این دلیل که آنها برخلاف دیگر منابع، منبع فکر و اندیشه میباشند که از خود عکس‌العمل نشان می‌دهند. در رویکرد نرم برای دستیابی به تعهد بر استراتژی‌هایی همچون آگاه ساختن کارکنان از ماموریت، برنامه‌های سازمان و شرایط محیطی، ارزش‌ها، مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری در مورد چگونگی انجام امور و گروه‌بندی کارکنان در تیم‌های کاری بدون نظارت رسمی تاکید بیشتری می‌شود.

تفاوت این دو رویکرد در این است که در یکی، مدیریت بیشترین توجه خود را بر امور کارکنان متمرکز می‌کند و در دیگری بر طرز تلقی و اندیشههای کارکنان و چگونگی رفتار با آنان تاکید می شود. رویکرد سخت سیستم‌ها، رویه‌ها، دستور‌العمل‌ها و چگونگی انجام فرایندها اما رویکرد نرم، عوامل انسانی و رفتاری را در سر لوحه عملکرد قرار میدهد.

 

خدمات مرتبط: مدیریت منابع انسانی ، منابع انسانی