ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

وظایف مدیریت منابع انسانی


وظایف کلی مدیران در بخش مدیریت منابع انسانی عبارت است از: توسعه، ایجاد انگیزش، جذب و نگهداشت. اما این وظایف را می‌توان به حوزه‌های فعالیت زیر طبقه بندی نمود:

1-سازماندهی:  طراحی شغل ، طراحی سازمان، تجزیه و تحلیل شغل و دسته بندی مشاغل

2-جذب منابع انسانی: استخدام، برنامهریزی، انتخاب و کارمندیابی

3-توسعه منابع انسانی: آموزش، مدیریت عملکرد

4-مدیریت پاداش و ارائه مزایا: پاداش و مزایا، دستمزد و حقوق و ارزشیابی مشاغل

5-روابط کارکنان: روابط صنعتی و مشارکت و ارتباطات

6-بهداشت، ایمنی و رفاه: بهداشت و ایمنی و رفاه

7-امور اداری استخدام و کارکنان: مقررات دولتی و چارچوب قانونی، اقدامات و رویه‌های استخدام و سیستم اطلاعاتی منابع انسانی


خدمات مرتبط: مدیریت منابع انسانی ، وظایف منابع انسانی