ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

ویژگی فعالیت های مدیریت منابع انسانی


مدیریت منابع انسانی در برگیرنده مجموعه فعالیت‌هایی است که دارای مبانی، مفاهیم، فرایندها و ابزارهای متفاوتی و متنوعی میباشند تا حدی که در سازمان‌های بزرگ برای برخی از آنها واحدهای مستقلی شکل می‌گیرد. اگر چه میان این فعالیت‌ها تفاوتهای ماهیتی نیز وجود دارد اما بیشتر آنها دارای ارتباط از جهت عملیات و اطلاعات می باشند. 19 فعالیت مشخص از مدیریت منابع انسانی عبارتند از:

·         رفاه

·         انتخاب

·         انتصاب

·         پاداش

·         جابجایی

·         انضباط

·         کارمندیابی

·         طراحی شغل

·         ارزیابی عملکرد

·         حقوق و دستمزد

·         آموزش کارکنان

·         ارزشیابی مشاغل

·         بهداشت و ایمنی

·         اجتماعی کردن

·         بیمه و بازنشستگی

·         طبقهبندی مشاغل

·         تجزیه و تحلیل مشاغل

·         برنامهریزی نیروی انسانی

·         انگیزش، مشارکت و روابط کارکنان

 

خدمات مرتبط: مدیریت منابع انسانی ، فعالیت های منابع انسانی ، ویژگی منابع انسانی