ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

منابع انسانی در قالب یک سیستم

فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی متفاوت، متنوع و دارای مبانی مختلف میباشند به شکلی که تجمع تمام آنها در یک مجموعه همچون یک سیستم میباشد، به گونه‌ای که عملکرد صحیح یکی بسته به وجود دیگری است. به عنوان نمونه میتوان به نقش آموزش در افزایش بازدهی کارکنان و یا وجود رابطه میان حقوق و دستمزد با افزایش انگیزش و ترغیب پرسنل اشاره نمود.

فعالیت های مدیریت انسانی را میتوان در دو دسته سخت و نرم طبقهبندی نمود. برای مثال در بخش نرم با انگیزش کارکنان مواجه هستیم در حالی که در بخش سخت حقوق و دستمزد آنان مدّ نظر میباشد.

 

خدمات مرتبط: مدیریت منابع انسانی ، سیستم منابع انسانی