ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی

سیستم اطلاعات منابع انسانی را بخشی از سیستم اطلاعاتی سازمان میباشد که اطلاعات لازم را برای تصمیم‌گیری در امور منابع انسانی در اختیار مدیران قرار میدهد. سیستم اطلاعات منابع انسانی را میتوان در قالب یکی از سیستم‌های اطلاعاتی مانند سیستم اطلاعات مدیریت، سیستم پردازش عملیات، سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری یا دیگر انواع سیستم‌های اطلاعات سازمانی طراحی نمود.


برای سیستم اطلاعات منابع انسانی تعاریف متعددی ارائه شده است از جمله بیون (1997) که آن را به شکل زیر تعریف مینماید:

  • یک سیستم الکترونیکی به منظور جمع‌آوری، ذخیره، حفظ و نگهداری، بازیابی داده‌های مورد نیاز یک سازمان از پرسنل خود.
  • علاوه بر استفاده فوق برای کمک به برنامه‌ریزی، امور اداری، تصمیم‌گیری و کنترل فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی طراحی می‌شود.
  • یک سیستم اطلاعات منابع انسانی باید رویکردی یکپارچه برای جمع‌آوری، ذخیره، تحلیل و کنترل جریان اطلاعات منابع انسانی در داخل یک سازمان تعریف شود.

سیستم اطلاعات منابع انسانی در نظریات شرمان، بوهلندر و اسنل چنین تعریف میشود: «سیستمی که بتواند اطلاعات جاری و دقیق برای مقاصد کنترل و تصمیم‌ گیری فراهم کند». براساس تئوری این سه اندیشمند، بیشتر فناوری اطلاعات استفاده شده به منظور حفظ و نگهداری اطلاعات کارکنان، نظارت بر عملیات حقوق و دستمزد، نگهداری اطلاعات مربوط به غیبت‌ها و مرخصی‌ها، انجام امور اداری و استخدام و برنامه‌‌ای آموزشی بوده است. 

خدمات مرتبط: مدیریت منابع انسانی ، سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی