ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

مدارک لازم جهت اخذ نمایندگی خارجی

چک لیست مدارک مورد نیاز جهت اخذ نمایندگی خارجی

-امضای وکیل در زیر وکالت نامه ی وکیل

-ارائه کپی برابر اصل شده ی قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی و شناسنامه شخص حقیقی

-ارائه ادرس محل نمایندگی و محل سکونت نماینده و ارائه سابقه فعالیت های متقاضی برای ثبت نمایندگی در قرارداد در زمینه امور پیش بینی شده

-ارائه کپی برابر اصل شده اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی

-ارائه اگهی تاسیس شرکت و اخرین تغییرات ثبت شده در ان

-ارائه گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و دلایل ضرورت اخذ نمایندگی

-ارائه گزارش مالی تائید شده شرکت خارجی و اظهار نامه ثبت شعبه شرکت خارجی

-ارائه اختیار نامه نماینده عضو شرکت خارحی و تصدیق ثبت شرکت

-تمامی اسناد و مدارک شرکت خارجی پس از تائید شدن توسط مراجع ثبت شرکت ها و تائید وزارت خارجه کشور مقابل باید به تائید نمایندگی جمهوری ایران و یا سفارت رسیده و بعد از ترجمه به فارسی به تائید اداره دادگستری برسد.

کلیه مدارک مذکور باید به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.

 

مدارک شرکت نماینده شرکت خارجی:

-ارائه کپی برابر اصل شده قرارداد نمایندگی و با شرکت خارجی

-ارائه اگهی تاسیس شرکت به همراه اخرینن تغییرات ثبت شده ان

-ارائه اظهار نامه ثبت نمایندگی و تصدیق ثبت شرکت خارجی

-ارائه اخرین گزارش مالی تائید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی توسط حسابرس

-ارائه اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی

-ارائه اگهی تاسیس شرکت به همراه اخرین تغییرات ثبت شده در ان

-ارائه سابقه فعالیت متقاضی ثبت نمایندگی در امور پیش بینی شده در قرار داد نمایندگی و گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و ضرورت اخذ نمایندگی


خدمات مرتبط: اخذ نمایندگی خارجی ، نمایندگی خارجی ، مدارک اخذ نمایندگی