ثبت شرکت ثبت شرکت ثبت شرکت ثبت شرکت

شرایط اخذ نمایندگی خارجی

کدام شرکت‌های خارجی مجاز به اخذ نمایندگی در ایران هستند؟

بر طبق آئین نامه مصوب هیات وزیران، برای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی تحت شماره ٩٣٠-٧٨ / م / ت ١٩٧٧٦ ه مورخ ١٣٧٨/٢/١٣  به شرکت‌هایی که در کشور متبوع خود تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی می‌باشند، اجازه داده شده تا بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران نمایند. لازم به ذکر است که ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل کشور متبوع شرکت خارجی می‌باشد. به این معنا که ایران در صورتی اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی را به شرکتهای خارجی ارائه می‌دهد که کشور متبوع شرکت خارجی، اجازه استقرار شعب یا نمایندگیهای شرکت‌های ایرانی را نیز محقق ساخته باشد.

نمایندگی خارجی

نوع فعالیت شرکتهای خارجی

ارائه خدمات پس از فروش کالاها یا خدمات شرکتهای خارجی

انجام عملیات اجرائی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می‌شود.

زمینهسازی و مهیا ساختن شرایط سرمایهگذاری شرکت خارجی در ایران

دامنه اختیارات شرکت خارجی

 • حسابرسان شرکت‌های خارجی باید گزارش سالانه شرکت خارجی مشتمل بر گزارش‌های مالی حسابرسی شده را به دستگاه‌های ذیربط ارائه دهند.
 • طبق ماده ٨ آئین نامه تاسیس شرکت‌های خارجی، ارائه گزارش مالی حسابرسی شده باید ظرف مدت ٤ ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه ذیربط صورت پذیرد.
 • اداره امور شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران صورت پذیرد.
 • در صورت لغو مجوز فعالیت از سوی مرجع ذیصلاح باید شعبه شرکت منحل گردد.

شرایط اخذ شرکت‌های خارجی

 • شرکتهای خارجی مطابق با قوانین مربوط به حمایت و جذب سرمایه‌های خارجی (مصوب آذرماه ١٣٣٤) می‌توانند از طریق مراجعه به سازمان سرمایهگذاری، تسلیم مدارک جهت سرمایه گذاری در ایران اقدام نمایند و در عین حال از کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز بهره‌مند شوند.
 • شرکتهای خارجی می‌توانند از طریق شراکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از راه‌هایی چون ایجاد یا سهیم شدن در شرکت‌های تجاری موجود، اقدام به تاسیس شعبه یا نمایندگی نمایند.
 • شرکت‌های خارجی می‌توانند با شرکت‌های فنی و مهندسی در ایران برای انجام امور صنعتی، فنی، عمرانی و غیره قراردادی را منعقد نموده و با ارائه مدارک لازم می‌توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند. همچنین شرکتهای فنی و مهندسی خارجی که برای انجام پروژه‌هایی در کشور ثالث انتخاب شده و جهت انجام اینگونه پروژه‌ها با شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی طی قراردادهایی مشارکت دارند، می‌توانند نسبت به ثبت شعبه و اخذ مجوز شرکت اقدام نمایند.
 • شرکت‌های خارجی تکنولوژی محصولات صنعتی را در اختیار داشته که آن را به اشخاص ایرانی منتقل می‌کنند و در ارتباط با ایجاد تاسیسات، کارخانه‌ها و کارگاههای مختلف برای تولید انواع محصولات اقدام به انتقال تکنولوژی و دانش به اشخاص ایرانی می‌کنند، می‌توانند برای اخذ مجوز نمایندگی در ایران اقدام نمایند.
 • شرکت‌های خارجی که در زمینه فعالیت‌هایی که مجوز آن توسط دستگاه‌های دولتی صادر شده، از جمله خدمات حمل و نقل اعم از دریایی، هوایی و زمینی، بیمه، بازرسی کالا، بانکی، بازاریابی و ... به صورت قانونی مجاز به اخذ مجوز فعالیت می‌باشند که به تبع آن می‌توانند نسبت به ثبت شعبه و نمایندگی خود در ایران اقدام و مجوز کلیه وظایف و مسئولیت‌های قانونی را دریافت نمایند.

مدارک مورد نیاز برای اخذ مجوز برای شرکت خارجی

 • ارائه درخواست کتبی شرکت
 • تصویر مصدق اساسنامه شرکت خارجی
 • ارائه اختیارنامه توسط نماینده یا نمایندگان شرکت
 • ارائه معرفی نامه از سوی ارگان‌های دولتی مرتبط با زمینه کاری
 • ارائه آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی
 • ارائه کپی برابر اصل اساسنامه، اظهارنامه ثبت شعبه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت
 • ارائه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیشبینی شده در قرارداد نمایندگی
 • گزارش توجیهی حاوی اطلاعاتی در رابطه با فعالیت‌های شرکت از جمله؛ ارائه دلایل و چرایی اخذ مجوز، تعیین حدود و ثغور اختیارات و محل استقرار شعبه، برآورد نیروی انسانی بومی و غیربومی، ارائه راه‌های تامین منابع مالی و وجوه ارزی برای اداره شرکت

مراحل اخذ مجوز برای شرکت خارجی

 • گردآوری مدارک مذکور
 • مراجعه به دفاتر ثبت و پرداخت هزینه‌های مربوطه
 • مراجعه به واحد تعیین نام شرکت
 • طی نمودن مراحل اداری و دریافت امضاها و رسیدهای مربوطه
خدمات مرتبط: ثبت شرکت ، ثبت نمایندگی ، مجوز شرکت خارجی