ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

چک لیست مدارک لازم جهت اخذ کد

-ارائه تقاضانامه مدیرعامل و امضا شده توسط وی مبنی بر، تشکیل پرونده به عنوان اداره کل امور مالیاتی شرکت ها

-ارائه یک نسخه اصل و از کپی از تمامی صفحات شناسنامه

-ارائه یک نسخه اصل و کپی از، پشت و روی شرکت نامه در رابطه با شرکت های مسئولیت محدود و تضامنی و تعاونی

-ارائه یک نسخه اصل و کپی از، پشت و روی تقاضا نامه در رابطه با شرکت های مسئولیت محدود و تعاونی و تضامنی و موسسات

-ارائه یک نسخه اصل و کپی از، پشت و روی اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص و عام

-ارائه یک نسخه اصل و کپی اگهی تغییرات در صورت وجود تغییرات

-ارائه یک نسخه اصل و کپی از، اگهی انحلال شرکت در صورت وحود انحلال

-ارائه یک نسخه اصل و کپی از، سند مالکیت به انضمام کپی عوارض نوسازی با پایان کار شهرداری به انضمام کپی مدارک شناسایی موجر

-ارائه یک نسخه اصل و کپی از، اجاره نامه محضری با مشاورین املاک دارنده کد رهگیری با هولوگرام

-ارائه یک نسخه اصل و کپی از، اگهی تاسیس در روزنامه کثیرالانتشار به همراه پیش اگهی تاسیس ممهور به مهر روزنامه رسمی

-ارائه اصل و کپی قبض برق و تلفن

-ارائه یک نسخه کپی از صفحه اول شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

-پرداخت وجه به مبلغ دو در هزار بر اساس اصل سرمایه(وزارت امور اقتصادی و دارایی)

ارائه گواهی امضاء دارندگان حق امضاء در دفتر اسناد رسمی

-مهر شرکت

 

تذکر:

-عدم ارائه مدارک و پرداخت مالیات دو در هزار در زمان تعیین شده، شامل جریمه سه برابر برای ان شرکت خواهد داشت.


خدمات مرتبط: کد اقتصادی ، اخذ کد اقتصادی ، مدارک اخذ کد