ثبت شرکت ثبت شرکت ثبت شرکت ثبت شرکت

چک لیست مدارک لازم جهت اخذ کارت بازرگانی

نحوه صدور کارت بازرگانی در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران انجام میشود. مدارکی که از سوی این ارگانها برای ثبت تعیین شده است بصورت زیر میباشد.


کارت بازرگانی

 

تهیه سه کپی از اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی؛ متقاضیان میتوانند اظهارنامه را از مراکز فروش اوراق بهادار در اداره کل ثبت شرکت و مالکیت صنعتی تهیه و سپس آن را تکمیل و امضا نمایند.

ارائه گواهی پلمپ دفاتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی در سال جاری؛ تاجران اعم از حقیقی و حقوقی باید دارای دفاتر قانونی باشند  که بر اساس قانون تجارت ، باید به درج صورت حسابهای خود در آنها اقدام نماید.

کپی شناسنامه و کارت ملی؛ در صورتی که شخص حقیقی، متقاضی کارت بازرگانی باشد، ارائه کپی تصویر اول شناسنامه الزامی است.

تصویر آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات آن در روزنامه رسمی کشور؛ اگر شخص حقوقی متقاضی کارت بازرگانی باشد، ارائه روزنامه رسمی تاسیس شرکت همراه با آخرین تغییرات در شرکت ضروری میباشد.

پرداخت حق الزحمه دفاتر بازرگانی و ارائه رسید بانکی آن

در صورتی که امور اداری توسط نماینده شرکت انجام میشود، ارائه اصل یا کپی سند رسمی وکالت الزامی است.

 مدارک لازم جهت اخذ کارت بازرگانی

 • چهار قطعه عکس 6*4 بدون کروات و روتوش، اصل و کپی تعهدنامه و تصدیق امضا شخص یا مدیرعامل و مهر شرکت را به همراه دو سری کپی شناسنامه و کپی کارت پایان خدمت تهیه نمایید.
 • وکالتنامه ای که از سوی شرکت به وکیل یا نماینده شرکت داده میشود باید دارای امضای رئیس و مهر شرکت باشد.
 • پرداخت مبلغ 50 هزارتومان به عنوان کارمزد ثبت شرکت و دریافت رسید آن
 • ارائه اصل و کپی شناسنامه برای و کلیه مدارک شرکت به همراه روزنامه رسمی
 • دریافت برگه سوء پیشینه

 

پس از تهیه و تکمیل مدارک، باید به صورت زیر عمل نمود:

 1. ابتدا با همراه داشتن مدارک لازم، به اتاق بازرگی واقع در خیابان طالقانی جنب سفارت آمریکا رفته و پس از مراجعه به مسئول مربوطه، فرمهای مخصوص کارت بازرگانی را دریافت نمایید.
 2. با اخذ معرفی نامه به یکی از ادارات تشخیص هویت برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه مراجعه نماید.
 3. فرمهای کارت بازرگانی را تنظیم و تکمیل کنید. فرم (الف) مخصوص ارائه به بانک را برای گرفتن استعلام خوش حسابی و نداشتن بدهی بانکی، باید به بانک ارائه دهید. اصل و کپی گواهی حسن اعتبار بانکی را از بانک دریافت و به مدارک ضمیمه نمایید.در صورتی که شرکت تازه تاسیس شده باشد، باید از حساب جاری مدیرعامل نیز استعلام به عمل آید. اگر مدیر شرکت فاقد حساب بانکی است، باید سه ماه از افتتاح حساب شرکت گذشته باشد.
 4. با مهر و امضای فرم (د) آن را از سایر اوراق جدا نمایید و به دفترخانه ثبت تحویل دهید.
 5. برای متقاضیان حقیقی ارائه دو نفر معرف که 3 سال سابقه کارت بازرگانی دارند، ضرورت دارد. در رابطه با متقاضیانی که مدرک تحصیلی آنها از کارشناسی بالاتر باشد، ارائه معرفی در فرم (ج) انجام میشود.
 6. اگر شش دانگ سند مالکیت به نام متقاضی نباشد و محل کسب و کار بصورت اجاره ای باشد باید همراه با سایر مدارک، اجارهنامه محل، فیش برق و تلفن و اصل سند مالکیت شش دانگ را به اداره مربوطه ارائه دهید.

 

فایل مرتبط
chek list.pdf
سایز: [27 کیلوبایت]
خدمات مرتبط: کارت بازرگانی ، اخذ کارت بازرگانی ، مدارک کارت بازرگانی