ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

راهنمای اخذ کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

مراحل صدور کارت بازرگانی در اداره کل ثبت شرکتها و مالیکت صنعتی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت می گیرد. مراحل و مدارک مورد نیاز ابتدا دراداره ثبت شرکتها و پس از آن در اتاق بازرگانی شرح داده می‌شود.

-اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی سه برگ

-ارائه گواهی پلمپ دفاتر تجارتی ( روزنامه و کل) در سال جاری

-فتوکپی شناسنامه (برای اشخاص حقیقی) یک برگ

-فتوکپی آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات آن ( برای اشخاص حقوقی)

-فیش پرداخت مبلغ حق الثبت نام در دفاتر بازرگانی

درصورتیکه مراحل توسط وکیل رسمی شرکت یا شخص انجام می‌شود اصل یا فتوکپی برابر اصل سند رسمی وکالت نیز مورد نیاز است

شرح موارد :

-از دایره فروش اوراق بهادار مستقر در اداره کل ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی را دریافت نموده و طبق فرم ضمیمه آن را تکمیل و امضا نمایید.

-هر شخصی (حقیقی یا حقوقی) که تاجر محسوب شود باید دارای دفاتر قانونی باشد. این دفاتر طبق قانون تجارت دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی و دفتر کپیه می‌باشد. امروزه با وجود دستگاههایی از قبیل فتوکپی فاکس و ... وجود دفتر کپیه ضروری بنظر نمی‌رسد و دیگر دفاتر در اداره ثبت شرکتها پلمپ می شود. تاجر براساس مقررات نسبت به ثبت صورت حسابهای خود در دفاتر نامبرده اقدام می‌کند. این دفاتر وقتی که در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت و پلمپ دفاتر اقدام شود، دارای سندیت خواهندبود.
جهت دریافت کارت بازرگانی (اشخاص حقوقی و حقیقی) میبایست دارای دفاتر قانونی (روزنامه وکل)  باشند. بنابراین با توجه به میزان معاملات خود دفاتر با تعداد صفحات لازم (50، 100، و یا ٢٠٠ برگی و ...) را تهیه کرده و در دایره پلمپ دفاتر ثبت شرکتها اقدام به پلمپ می‌نمایند. سپس یک برگ گواهی پلمپ دفاتر تجارتی را از واحد فروش اوراق بهادار تهیه کرده و پس از پلمپ آن را تکمیل می‌نمایند. درنهایت مسئول مربوطه نسبت به امضا و مهر آن اقدام خواهد کرد.

-ارائه یک برگ فتوکپی صفحه اول شناسنامه برای اشخاص حقیقی ضروری است.

-ارائه روزنامه رسمی تاسیس شرکت همراه با آخرین تغییرات در برای اشخاص حقوقی ضروری می باشد.

-با توجه به قانون درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حق الثبت نام در دفاتر بازرگانی مبلغ چهل هزارریال است. پس از اخذ فیش نسبت به واریز مبلغ در شعب بانک ملی مشخص شده اقدام نموده و رسید پرداخت به واحد مربوطه بهمراه سایرمدارک ارائه گردد.

-در صورتی که مراحل توسط وکیل انجام می‌شود، ارایه وکالت‌نامه رسمی نیز ضروری میباشد.
مدارک فوق پس از تهیه باید به واحد ثبت نام دفاتر بازرگانی ارایه شده و مسئول مربوطه نسبت به ثبت اظهارنامه‌ها در دفتر ثبت‌نام تجارتی اقدام می‌کند. شماره دفتر را در روی سه نسخه اظهارنامه درج کرده و نسبت به امضا و مهر نمودن اظهارنامه ها اقدام خواهدکرد. سپس یک نسخه از اظهارنامه را جهت بایگانی در سوابق نگهداری نموده و دیگر نسخه ها را تحویل متقاضی میدهد.

-در این مرحله انجام کار در اداره ثبت شرکتها به پایان رسیده است و میبایست با در دست داشتن مدارک به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مراجعه گردد.

رعایت نکات زیر جهت دریافت کارت بازرگانی الزامی است :

-امضای دوبرگ اظهارنامه پلمپ دفاتر وسه برگ اظهارنامه کارت بازرگانی و برای اشخاص حقوقی ممهور کردن برگه ها

-وکالت‌نامه وکیل مربوطه توسط شخص امضا شده و برای اشخاص حقوقی مهر شرکت بر روی امضای مدیرعامل

-پرداخت مبلغ ٠٠٠/٥٠٠ ریال به عنوان کارمزد و واریزی ثبت شرکتها و حق الوکاله وکیل

-کپی شناسنامه برای اشخاص حقیقی و کپی کلیه مدارک شرکت و روزنامه رسمی و نیز کپی شناسنامه مدیرعامل برای اشخاص حقوقی

پس از تکمیل مدارک ذکرشده و تحویل آنها به شرکت، سه روز بعد به شرکت مراجعه نموده و ضمن دریافت اسناد و مدارک به شرح بالا مراحل زیر را دنبال کنید.

-دو قطعه عکس و مدارک تسلیمی از طرف شرکت را به اتاق بازرگانی واقع در خ طالقانی جنب سفارت امریکا برده و به مسئول مربوطه ارایه نمایید. معرفی نامه به اداره سو پیشینه و فرمهای مخصوص کارت بازرگانی را نیز دریافت نمایید.

-بعد از اخذ معرفینامه به نزدیکترین محل اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی جهت انگشت نگاری مراجعه نمایید.

-پس از تایپ کردن فرمهای مخصوص کارت بازرگانی آنها را تنظیم و تحویل شرکت نمایید و در مورد مراحل بعدی مشورت کنید.

-فرمی به نام ( فرم الف) که مخصوص ارایه به بانک است را جهت گرفتن استعلام خوش حسابی شخص حقیقی یا حقوقی تحویل بانک نمایید. در صورت جدیدالتاسیس بودن شرکت می بایست از حساب جاری مدیرعامل نیز استعلام به عمل آید. در صورت نداشتن حساب جاری مدیرعامل، باید حتما سه ماه از افتتاح حساب شرکتی گذاشته باشد.

- (فرم د) را به یک دفترخانه تحویل داده تا در صورت شرکتی بودن امضا و مهر و شخصی بودن امضا را گواهی می نمایید.

-ارائه دو نفر معرف با سابقه ٣ سال بازرگانی که دارای کارت بازرگانی می باشند در مورد کارتهای شخصی الزامی است. مگر اینکه متقاضی دارای مدرک لیسانس باشد که در اینصورت ارائه معرف در ( فرم ج) صورت می گیرد.

-اگر سند مالکیت به صورت شش دانگ متعلق به متقاضی کارت نباشد (اجاره باشد)، باید همراه اجاره‌نامه محل و فیش برق و تلفن و اصل سند مالکیت شش دانگ به همراه شخص مالک به اتاق بازرگانی مراجعه گردد.

پس از تکمیل موارد بالا به همراه مدارک زیر:

-فرمهای تایپ شده اتاق بازرگانی به طور کامل که توسط شرکت صورت گرفته است .

-اصل و کپی گواهی حسن اعتبار بانکی به همراه تایید اداره اعتبارات مبنی برنداشتن چک برگشتی اشخاص حقیقی یا حقوقی

-اصل کلیه مدارک معرفین و کپی کارت بازرگانی و همچنین تاییدیه معرفین مبنی برمعتبر بودن متقاضی جهت دریافت کارت بازرگانی

-اصل وکپی تعهدنامه و تاییدیه امضا شخص یا مدیرعامل و مهر شرکت در دفترخانه

-مدارک به ثبت رسیده توسط شرکت به همراه گواهی پلمپ

-اصل و فتوکپی گواهی عدم سو پیشینه مدیرعامل یا شخص

-چهار قطعه عکس ٤*٦ بدون روتوش و کراوات

-اصل و دو سری کپی از شناسنامه و کارت پایان خدمت مدیرعامل یا شخص متقاضی

-اصل و دو سری کپی از سند مالکیت حتی صفحات سفید سند

-فیش نوسازی و قبض برق و تلفن

-مبلغ ٠٠٠/٦٠٠/٢ ریال وجه نقد

به اتاق بازرگانی مراجعه و پس از تکمیل مدارک اقدام به اخذ کارت بازرگانی


خدمات مرتبط: کارت بازرگانی ، اخذ کارت بازرگانی ، مدارک کارت بازرگانی > گرفتن کارت بازرگانی