ثبت شرکت ثبت شرکت ثبت شرکت ثبت شرکت

کلیات ثبت

دلیل ثبت شرکت چیست؟

با توجه به افزایش روز افزون شرکتها و موسسات، ثبت شرکتها از یک سو با هدف ایجاد تمایز و تفکیک میان شرکتهای قانونی و غیرقانونی صورت میگیرد و از سوی دیگر برای پیگیری تخلفات احتمالی از سوی برخی شرکتها، ثبت راه حل بسیار مناسبی است.

انواع شرکتها

شرکتها به دو نوع تجاری و غیرتجاری تقسیمبندی می‌شوند.

 • شرکت تجاری

شرکتهای تجاری شامل آن دسته از موسساتی است که با هدف کسب سود تشکیل می‌شود. شرکتهای تجاری به 8 دسته تقسیم می‌شوند از جمله شرکتهای سهامی، تضامنی، مختلط غیر سهامی، مختلط سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت نسبی و تعاونیها.

 • شرکت‌های غیر تجاری

شرکتهای غیر تجاری با مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی، ادبی، امور خیریه و ... تشکیل می‌شوند و تشکیل دهندگان آنها ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. تشکیل شرکتهای غیرتجاری از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند و می‌تواند عناوینی از جمله انجمن بنگاه کانون و امثال آن را کسب کنند. موسسات غیرتجاری براساس اهدافشان به چند دسته تقسیم می‌شوند.

 1. شرکتهای جلب منافع بدون تقسیم سود بین اعضا مثل موسسات امورخیریه.
 2. شرکتهای جلب منافع مادی با هدف تقسیم سود میان اعضا مانند کانونهای فنی و حقوقی.

ثبت شرکت

کلیات ثبت شرکت

برای ثبت شرکتهای تجاری نکاتی باید مد نظر قرار داد از جمله:
 • برای تشکیل  یک شرکت وجود حداقل دو نفر به عنوان شریک ضرورت دارد.
 • شرکتهای غیرتجاری نیز همچون شرکتهای تجاری باید در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسند که به تبع آن باید کلیه اقدامات تاسیس شرکتها همراه رعایت مواد آئیننامه اصلاحی ثبت شرکتهای غیرتجاری که سال 1337 به تصویب رسیده است، ضرورت دارد.
 • فرم تقاضانامه، صورتجلسه و اساسنامه ثبت شرکت باید توسط شرکا تکمیل و امضا شود.
 • ارائه دو نسخه از اظهارنامه، اساسنامه و وکالتنامه شرکت به اداره ثبت شرکت ضروری می‌باشد.
 • باید در حین طی نمودن مراحل ثبت، نام شرکت نیز انتخاب و به اداره ثبت ارائه گردد.
 • اگر شرکت نیازمند اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح باشد، همزمان مرجع مربوطه جهت اخذ مجوز معرفی می‌گردد.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت

 • دریافت 2 نسخه تقاضانامه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکتها و تکمیل و امضا توسط شرکا
 • تنظیم اساسنامه حداقل در 2 نسخه و امضای تمامی صفحات توسط شرکا یا اعضا
 • تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل در 2 نسخه
 • کپی شناسنامه و کارت ملی شرکا
 • دریافت مجوز در رابطه با موضوع شرکت
 • وجود امضای مدیر شرکت به همراه کپی شناسنامه برابر اصل و قید آدرس محل سکونت
 • ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه

 

مراحل ثبت شرکت
 • ارائه مدارک مورد نیاز توسط موکل و تحویل به اداره ثبت به همراه پرداخت هزینههای ثبت
 • بررسی و مطالعه فعالیتها شرکت و مطابقت آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران در مدت 4 روز توسط پرسنل اداره ثبت شرکتها
 • در صورت وجود هرگونه نقص مرحله تایید نهایی با مشکل مواجه میشود که در این صورت باید ایرادات و نواقص بوسیله هیئت رئیسه شرکت بر طرف گردد. برای سهولت کار میتوان یک نسخه از اطلاعات شرکت را بصورت اینترنتی به اداره ثبت ارسال نمود.
 • اخذ پرونده پس از تایید نهایی اداره ثبت
 • اخذ شماره ثبت و آگهی راه اندازی شرکت در مدت 3 تا 5 روز پس از دفتر نویسی
 • اخذ روزنامه رسمی  15 روز پس از آگهی راه اندازی

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات مرتبط: ثبت شرکت ، مراحل ثبت شرکت ، ثبت شرکت تجاری ، ثبت شرکت غیر تجاری ، مدارک ثبت شرکت