ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

ثبت شرکت و مالکیت های صنعتی و معنوی

ثبت شرکت

تعاریف

- در این تصویب‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌رود.

کشور: ایران

منطقه: تمامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

سازمان: تمامی سازمانهای مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

قانون: قانون مصوب 7/6/1372 در رابطه با نحوه اداره نمودن مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

شورای عالی: شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

واحد ثبتی: مرجع ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی هر یک از سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

شعبه شرکت یا موسسه: شعبه یک موسسه یا شرکت، شخص حقوقی است که توسط شرکت یا موسسه اصلی در خارج از منطقه ایجاد شده، تاسیس میگردد و اکثریت سهام آن به شرکت یا موسسه مذکور تعلق دارد. گاهی نیز شعبه به عنوان شرکت یا موسسه فرعی معرفی میشود.

نماینده شرکت یا موسسه: نماینده یک موسسه یا شرکت، شخص حقوقی یا حقیقی است که از سوی شرکت یا موسسه به اختیاراتی تفیض میشود و به عنوان نماینده همان تعهدات شرکت یا موسسه اصلی را نیز بر عهده دارد.

و ظایف واحد ثبتی

- سازمانها در هر منطقهای جهت رسیدگی و انجام امور ثبتی شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی، واحد ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی ایجاد مینمایند.

وظایف و مسئولیتهای واحد ثبتی شامل:

-ثبت دفاتر تجاری ـ بازرگانی

-پلمپ دفاتر تجاری و غیرتجاری

-ثبت اسامی و علائم صنعتی و تجاری

-ثبت اختراعات، ترسیمات و اشکال صنعتی

-ثبت موسسات و شرکت‌های غیرتجاری در داخل و خارج از کشور

-ثبت شرکت‌های بیمه براساس ضوابط و مقررات حاکم در مناطق آزاد

-ثبت موسسات اعتباری و بانکها بر طبق آیین‌نامه اجرایی و عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد

نحوه ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی

- در هر منطقهای که موسسه یا شرکتی ثبت میگردد و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه مستقر باشد، یک شرکت ثبت شده ایرانی در منطقه به شمار میرود.

تبصره 1: از زمان اجرایی شدن این آییننامه، هر شرکت یا موسسه خارجی برای فعالیتها توسط شعبه یا نمایندگی در کشور متبوع خود، طبق ضوابط و مقررات جاری آن کشور که توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور تصدیق شده، در منطقه یک شرکت قانونی به شمار میرود که قابل ثبت در واحد ثبتی منطقه نیز میباشد.

تبصره 2: شرکتها یا موسسات خارجی که در تاریخ اجرای این تصویب‌نامه در منطقه توسط شعبه یا نمایندگی به فعالیت‌های اقتصادی مشغول باشند مکلفند تا طی یک ماه از تاریخ اجرای این تصویب‌نامه، تقاضای ثبت خود را اعلام کنند، در غیر اینصورت شرکت مذکور اعتبار قانونی ندارد و مسئولیت جبران خسارت وارد شده در قبال اشخاص ثالث متضمامناً بر عهده موسسیس میباشد.

-هر نوع شرکت‌ و موسسه غیرتجاری میتواند در قانون تجارت و سایر قوانین ایران در واحد ثبتی منطقه به ثبت گردد به شرط آنکه موضوع فعالیت آنها جنبه قانونی داشته و تحت قوانین موضوعه باشد.

- تمامی اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصادی دارند، موظفند ظرف مدت 3 ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی، مطابق با مفاد تصویب‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی آن وضعیت خود را تطبیق دهند. در غیر اینصورت بنابر تقاضای سازمان، مرجع صالح میتواند از ادامه فعالیت اشخاص مذکور ممانعت به عمل آورد. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان هر منطقه تهیه و اجرایی میگردد.

تبصره: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اشخاص حقوقی که قبل از تاریخ ایجاد واحد ثبتی منطقه در سایر نقاط کشور ثبت شده اند و مجوز فعالیت خود را از سازمان دریافت نمودهاند و همچنین طبق اساسنامه مربوطه، محل استقرار آنها منطقه میباشد، کلیه مدارک و سوابق مربوطه را با تقاضای واحد ثبتی ارسال می‌کند. علاوه بر این، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت جلوگیری از تعیین نامهای مشابه برای شرکت‌های در حال ثبت همکاریهای لازم را با واحدهای ثبتی مناطق به عمل میآورد.

با ارائه مدارک و اسناد زیر به واحد ثبتی منطقه، ثبت شرکت و موسسه در منطقه صورت میگیرد:

-مجوز فعالیت سازمان در منطقه

-گواهی بانکی مبنی بر تودیع حداقل 35 درصدی سرمایه نقدی

-صورتجلسه اولین جلسه هیات مدیره، اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

تبصره 1: در رابطه با اشخاص حقوقی خارجی تهیه و ارائه مجوز تاسیس شعبه اشخاص مذکور در ایران و اصل اختیارنامه‌ نمایندگی که شرایط تنظیم و صدور آنها براساس قوانین و مقررات کشور متبوع اشخاص حقوقی خارجی که توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور تصدیق شده، الزامی میباشد. علاوه بر این، به منظور ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران باید اشخاص حقوقی خارجی، رونوشت مصدق سند ثبت شرکت و اظهارنامه ثبت شرکت در کشور متبوع را به زبان فارسی ارائه دهند.

تبصره 2: تمامی اسناد و مدارک موضوع ماده 8 این آیین نامه باید به وسیله اشخاص حقوقی خارجی به شکل رسمی، به زبان فارسی ترجمه و ارائه شود.

تبصره 3: در تمامی مراحل ثبت، اقدامات مربوط به ثبت و صدور گواهی مربوط، پس از دریافت رسید حق‌الثبت انجام میشود.

علاوه بر قید تاریخ و امضاء در اظهارنامه ثبت نمایندگی‌ و شعب اشخاص حقوقی خارجی، باید موارد زیر نیز درج شود:

-تابعیت موسسه یا شرکت

-سرمایه موسسه یا شرکت

-آخرین وضعیت مالی موسسه یا شرکت

-موضوع فعالیت و نوع موسسه یا شرکت

-مقر اصلی و اقامتگاه موسسه یا شرکت در خارج از کشور

-تعیین افراد صلاحیت‌دار جهت دریافت اخطاریه‌ها و ابلاغ‌ها

-فعالیت مورد نظر موسسه یا شرکت به منظور اشتغال در منطقه

-اقامتگاه موسسه یا شرکت به منظور اشتغال در داخل کشور و منطقه

-ذکر نام و نام خانوادگی، محل سکونت مدیران یا اداره‏کنندگان موسسه یا شرکت

-ذکر نام کامل موسسه یا شرکت به زبان فارسی به همراه علائم اختصاری و ضمائم آن

-شماره منطقه (شهر و کشور)، مرجع و تاریخ ثبت موسسه یا شرکت در خارج از کشور

-سایر نمایندگی‌ها و شعب موسسه یا شرکت در داخل کشور و لیست اسامی کلیه مدیران

-پذیرش مدیر یا مدیران نمایندگی‌ یا شعب ذیل مجوز تاسیس یا اختیارنامه نمایندگی بر طبق تبصره 1 ماده 7 این آیین‏نامه

تبصره: ذکر نام و نام خانوادگی، نسخه اصلی یا رونوشت مصدق وکالتنامه در صورتی که اظهارنامه و تقاضای ثبت توسط وکیل ارائه شده، محل سکونت و تابعیت وکیل الزامی میباشد.

- اشخاص حقوقی پس از طی نمودن مراحل ثبت، دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و مطابق با قوانین و مقررات حاکم در منطقه، فعالیت می‌کنند. واحد ثبتی سازمان موظف است سندی دال بر ثبت اشخاص حقوقی یا شعبه یا نمایندگی آنها که ممهور به مهر واحد ثبتی است، به تقاضا کننده ثبت ارائه دهد.

- اشخاص حقوقی مکلفند در صورت هرگونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره، صاحبان امضای مجاز، بازرسان، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را کتباً به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند. چنانچه مدیران حقوقی از این امر سرپیچی کنند، در مقابل سازمان ثبت مسئول خواهند بود.

- هر ذینفعی مجاز است تا از مندرجات پروند‌ه‌های ثبتی مربوط اطلاع پیدا کند و تقاضای دریافت رونوشت خود را اعلام نماید.

-واحد ثبتی باید مراتب تاسیس موسسه یا شرکت و تغییرات آن را جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه محلی، حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ثبت با هزینه متقاضی به آن روزنامه ابلاغ کند.

-تقاضای ثبت علائم و اسامی تجاری ـ صنعتی و ثبت اختراعات، علائم، اشکال و ترسیمات صنعتی در منطقه بر طبق اظهارنامه انجام میشود و شرایط و ضوابط ثبت آن در واحد ثبتی، براساس دستورالعمل اجرایی مصوب سازمان هر منطقه میباشد.

-تمامی اشخاص حقیقی ایرانی که براساس قانون تجارت به امور بازرگانی در منطقه مشغول هستند، مکلفند تا نام یا مدیران خود را طبق ضوابط این تصویب‌نامه حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی، ثبت نمایند.

اسامی اشخاص حقیقی ایرانی و خارجی در دفاتر ثبت با تنظیم و تسلیم 3 نسخه اظهارنامه‌ و حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی صورت میگیرد. مجموعه نکات که در رابطه با مواردی باید در هنگام ثبت رعایت شود به شرح زیر می‎باشد:

-محل سکونت اشخاص حقیقی

-رشته فعالیت تجاری داخلی یا خارجی یا هر دو در هر مورد

-تاریخ ورود به منطقه، محل شماره صدور پروانه اقامت، محل اقامت اتباع خارجی

-سایر مشخصات تجاری بازرگانان از جمله شماره ثبت، علائم تجاری، کتاب رمز تجارتی و ...

-تابعیت اصلی فعلی افراد مزبور در صورت داشتن تابعیت دیگر و تاریخ و بیان نحوه کسب تابعیت مزبور

-شماره ثبت پلمپ و منگنه دفاتر تجاری که به موجب بند 5 ماده 3 این تصویب‌نامه صورت گرفته است

-نام و نام خانوادگی تاجر، شماره شناسنامه و کارت ملی، محل صدور شناسنامه، محل و تاریخ تولد شخص به همراه تصویر اوراق شناسنامه برای اشخاص حقیقی ایرانی و گذرنامه برای اشخاص حقیقی خارجی

- واحد ثبتی باید ظرف حداکثر مدت 10 روز پس از ثبت مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتی، یک نسخه امضا شده از اظهارنامه ثبت را مهر کرده و سپس به قسمت اظهارکننده تسلیم و یک نسخه دیگر را به واحد ذیربط در سازمان ارائه دهد.

- اظهارکننده باید ظرف مدت یک هفته هرگونه تغییرات در مفاد اظهارنامه، طی اظهارنامه جدیدی که در سه نسخه تنظیم می‌گردد را تنظیم و به واحد ثبتی سازمان ارائه دهد تا در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی ذکر شود.

- اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات این تصویب‌نامه اسم خود را ثبت می‌کنند، موظفند تا در سربرگ اوراق تجارتی، برگ‌های فروش، سفارش و هر نوع اسناد و مدارک تجارتی که استفاده میکنند، ضمن درج عنوان تجارتی، شماره ثبت خود را نیز ذکر کنند.

سایر مقررات

-طبق دستورالعملی که توسط سازمان هر منطقه تعیین می‌شود، پلمپ دفاتر تجارتی اشخاص حقیقی و حقوقی انجام میشود و پس از امضای نماینده واحد ثبتی به مهر واحد مذکور ممهور میگردد.

-هزینه‌های مربوط به ثبت موسسه یا شرکت، تغییرات آن و ثبت علائم، اسامی تجاری ـ صنعتی، اختراعات، اشکال و ترسیمات صنعتی و نیز ثبت دفاتر تجارتی و همچنین پلمپ دفاتر تجارتی و غیرتجارتی برطبق دستورالعملی که توسط سازمان هر منطقه تنظیم میشود، دریافت می‌گردد.

-بنا به تقاضای سازمان، نیروی انتظامی منطقه از ادامه فعالیت متخلفین از اجرای مفاد این تصویب‌نامه جلوگیری میکند. در هر حال این اقدامات موجب رفع مسئولیت مدیران شرکت یا موسسه و اشخاص حقیقی متخلف در قبال اشخاص ثالث نمیشود.

 

- دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه و فرم‌های چاپی مربوط توسط سازمان هر منطقه حداکثر ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه تهیه و اجرایی میشود.


خدمات مرتبط: شبت شرکت ، شعبه شرکت ، نماینده شرکت ، وظایف واحد ثبت ، مدارک ثبت شرکت