ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی به عنوان کارنامه مالی یک سال کاری شرکت یا شخص به شمار میرود که به منظور محاسبه مالیات به اداره دارایی تحویل داده میشود. در ادر کشور ما ایران مالیات به دو شکل علیالارس و یا خود اظهاری محاسبه میشود که در این سیستم شخص حقیقی یا حقوقی برای پرداخت مالیات اعلام آمادگی میکند. به این معنا که با محاسبه درآمد، میزان مالیات را محاسبه مینماید. برای این منظور اظهارنامهای را تکمیل کرده که شامل درآمد، هزینه، استهلاک، حقوق کارمندان و … می‌باشد و معافیتهای مالیاتی را محاسبه نموده و در نهایت مبلغ مالیات سالیانه را در آن قید میکند. اداره دارایی نیز مشروط بر کامل بودن مدارک و عدم تخلف از قوانین ثبت دفاتر و اظهارنامه و … آن را مورد پذیرش قرار داده و مالیات را دریافت می‌نماید. در صورت عدم پذیرش اظهارنامه مالیاتی و یا عدم ارائه آن به اداره دارایی، مالیات بصورت علی الارس مالیات محاسبه و به مودی اعلام میشود.

 

نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی

 

·         نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی

براساس قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص نسبت به کلیه درآمدهای تحصیل شده مشمول پرداخت مالیات میباشند. از جمله آنها میتوان به وکلاء اشاره نمود که به عنوان صاحبان مشاغل بر طبق بند ب ماده ۹۵ و ۹۶ قانون مالیات از آنها یاد میشود. طبق همین قانون، درآمد سالیانه وکلایی که اظهارنامه مالیاتی خود را براساس مقررات به اداره مالیات ارائه داده‎اند، میزان معافیت سالیانه مالیات آنها طبق موضوع ماده ۱۰۱ و نسبت به مازاد آن طبق نرخ‌های مندرج در ماده ۱۳۱ مشمول مشخص میشود.  این امر زمانی تحقق مییابد که اظهارنامه مالیاتی به موقع تحویل داده شود که عدم تسلیم به موقع آن، موجب تعلق جریمه معادل ۴۰ درصدی میگردد.

طبق بند ب ماده ۹۵ و 96 همین قانون، وکلا موظف به ثبت فعالیت‌های شغلی در دفتر درآمد و هزینه میباشند و عدم رعایت این بند علاوه بر اینکه باعث تعلق جریمه معادل ۴۰ درصد مالیات است موجب خواهد شد که دست ممیز مالیاتی برای محاسبه مالیات به شیوه علی الراس نیز باز شود زیرا دفترچه تمبر مالیاتی به تنهایی برای احتساب درآمد ملاک اداره مالیات نیست و تنها یک قرینه بر میزان درآمد در نظر گرفته میشود.

 

تذکر: در اظهارنامه‌ای که به اداره مالیات تحویل داده میشود، درج آدرس دقیق و به همراه تلفن تماس متقاضی به صورت کامل ضروری میباشد.

 

خدمات مرتبط: اظهارنامه مالیاتی ، تنظیم اظهارنامه مالیاتی ، مالیات